مدیریت هزینه موثر

آشنایی با مدیریت هزینه موثر

مدیریت هزینه موثر ، شامل اجرای مؤثر استراتژی ها و همچنین ارائه منابع و روند انضباطی برای ایجاد و اطمینان از بالاترین سطح ممکن از کیفیت، قابلیت اطمینان و بهره وری با کمترین هزینه کلی است. مدیریت هزینه، به مبحث هزینه و کاهش آن ارتباطی ندارد بلکه روند بهینه سازی عملکرد است و بیشتر نقش استراتژیک دارد تا عملیاتی.

اهداف مدیریت هزینه ها شامل کاهش هزینه ها و بودجه صرف شده توسط یک سازمان از طریق تقویت موقعیت استراتژیک است. مدیریت هزینه از طریق سه روش ایجاد سیستم هایی برای کمک به ساده سازی معاملات بین ادارات پشتیبانی شرکت های بزرگ و واحدهای عملیاتی، طراحی و تعیین سیستم های قیمت گذاری برای هماهنگ کردن تعاملات خریدار و تامین کننده بین واحدهای عملیاتی سازمانی غیرمتمرکز و استفاده از مراكز سودآور برای ایجاد سود به تقویت این موقعیت کمک میکند. مدیریت هزینه به سه نوع تقویت کننده جایگاه رقابتی سازمان، تضعیف کننده جایگاه رقابتی سازمان و بی تاثیر بر جایگاه رقابتی سازمان تقسیم میشود.

مدیریت هزینه موثر
مدیریت هزینه موثر

هزینه ها دائما در حال افزایش هستند و باید آنها را آگاهانه تر مدیریت کرد. برای مدیریت منابع مالی محدود از مقوله ای بنام مدیریت هزینه موثر استفاده میشود. مدیریت هزینه موثر، فرایند اجرای استراتژی های موثر و ارائه منابع و فرایندهای مورد نیاز برای فعال سازی و تضمین بالاترین سطح بازدهی، ق اطمینان و کیفیت با کمترین هزینه ممکن است. اکثرافراد تصور می کنند که منظور از مدیریت هزینه موثر،کاهش هزینه هاست در حالیکه مدیریت هزینه بیشتر در مورد بهینه سازی عملکرد است تا کاهش هزینه ها.

مدیریت هزینه موثر، جزئیات بسیار پیچیده ای دارد اما درک و اجرای آن بسیار ساده و راحت است. با این حال، جنبه های خاص مدیریت هزینه موثر نیاز به دانش و تخصص خاصی دارد و درخواست مشاوره و راهنمایی از مشاوران مالی و مالیاتی قبل از اجرای استراتژی های مدیریت هزینه، همیشه حائزاهمیت است. این متخصصان دارای دانش و تخصص لازم و همچنین آگاهی و بینش در مورد مقررات دولتی هستند که می توانند استراتژی تان را تحت تاثیر قرار دهند.

ثبت نام دوره برنامه ریزی و مدیریت هزینه