مدیریت هزینه استراتژیک

آشنایی با مدیریت هزینه استراتژیک

مدیریت هزینه استراتژیک به روند برنامه ریزی و کنترل بودجه یک پروژه یا کسب و کار اشاره دارد و شامل فعالیت هایی نظیر برنامه ریزی، برآورد، بودجه بندی، تامین مالی، مدیریت و کنترل هزینه ها می شود تا پروژه به طور کامل در بودجه مورد تأیید قرار گیرد. مدیریت هزینه، چرخه عمر کامل پروژه را از مرحله برنامه ریزی اولیه به منظور اندازه گیری هزینه های واقعی و تکمیل پروژه پوشش می دهد.

غالبا، مدیریت هزینه در چهار مرحله صورت میگیرد که شامل برنامه ریزی منابع ( تعریف منابع مورد نیاز برای تکمیل فعالیتهای پروژه)، برآورد هزینه ( استفاده از روش های برآورد هزینه برای پیش بینی هزینه فعالیتهای پروژه) ، بودجه بندی هزینه ( ارزیابی هزینه به همراه برنامه زمانی ، ورودی بودجه بندی هزینه را شکل میدهد) و کنترل هزینه ( به اندازه گیری واریانس از ابتدای هزینه و اقدام اصلاحی موثر برای دستیابی به حداقل هزینه مربوط است) هستند.

مدیریت هزینه استراتژیک
مدیریت هزینه استراتژیک

مدیریت هزینه استراتژیک ،ارائه و تجزیه و تحلیل اطلاعات حسابداری هزینه و مدیریت شرکت و رقبای آن برای استفاده در توسعه و نظارت بر استراتژی کسب و کار است. مدیریت هزینه استراتژیک بر کاهش هزینه و بهبود مستمر و تغییر تمرکز دارد تا محدودیت هزینه. امروزه مدیریت هزینه استراتژیک به حوزه ای جدید و ضروری تبدیل شده است. با وجود فرمولبندی استراتژی برای دستیابی به اهداف کلی سازمان، موارد مختلف هزینه بر باید به وضوح شناسایی شوند. شناسایی موارد هزینه بر به شرکت ها کمک می کند تا بر فعالیت های کلیدی تمرکز کنند که تقریبا 90 درصد کل هزینه ها را تشکیل می دهند.

مزیت های مدیریت هزینه استراتژیک ایجاد چارچوبی برای بررسی استراتژی تخصیص منابع در سراسر کسب و کار، ارزیابی روش های مبتنی بر فعالیت در سطوح مختلف کسب و کار برای بهبود فرایند مدیریت هزینه و بهبود شناخت موارد هزینه بری که منجر به بهبود برنامه های استراتژیک می شوند.

ثبت نام دوره برنامه ریزی و مدیریت هزینه