مسئول قراردادها

آشنایی با مسئول قراردادها

آشنایی با مسئول قراردادها

درباره دوره

قرارداد چیست؟

بستن توافق بین دو یا چند شخص برای همکاری یا برقراری رابطه تجاری و غیرتجاری با یکدیگر که ضمانت اجرایی قانونی داشته باشد را قرار داد می گویند. عقد گاهی به معنای بستن و گره زدن و محکم کردن عمل دو طرف است. به خود عمل طرفینِ قرارداد، عقد می گویند. بستن قرارداد یعنی تعهد بین دو یا چند شخص می بندند که مورد قبول آنها می باشد.

معرفی

مسئول قرار دادها کسی است که بتواند از عهده گرفتن اطلاعات و اسناد مربوطه ، امور قراردادها ، تهیه جدول مهلت قراردادها و برگزاری انواع مناقصه و مزاید و عقد قراردادهای مربوطه برآید.

● نمونه ای از وظایف شامل:
۱) توانایی کنترل و متناسب اوراق مدارک طی مراحل قانونی
۲) آشنایی با مراحل قانونی تطبیق و کنترل اوراق و مدارک
۳) شناسایی اصول کنترل و تطبیق اوراق و مدارک طی مراحل قانونی
4) انجام گزارش های مختلف جاری و گذشته و توانایی ثبت دفاتر
۵) آشنایی با دفاتر ثبت گزارشات
۶) آشنایی با کارت های مختلف
۸) شناسایی اصول طبقه بندی کردن اطلاعات
۹) توانایی مقایسه اطلاعات و تهیه گزارش مغایرت ها
۱۰) آشنایی با روش های مقایسه اطلاعات
۱۱) آشنایی با وسایل و روش های تهیه گزارش مغایرت ها
۱۲) شناسایی اصول مقایسه اطلاعات و تهیه گزارش مغایرت ها به صورت هفتگی و ماهانه
۱۳) توانایی تهیه جداول و فرم های عقود قراردادها
۱۴) آشنایی با جداول و فرم های عقود قراردادها
۱۵) آشنایی اصول تهیه جداول و فرم های عقود قراردادها
۱۶) آشنایی با عوامل موثر فیزیکی

مسئول قراردادها
مسئول قراردادها

۱۷) آشنایی با عوامل موثر شیمیایی و بیولوژیکی
۱۸) شناسایی اصول تشخیص عوامل موثر کار
۱۹) توانایی کسب اخذ اطلاعات و اوراق قراردادها
۲۰) آشنایی با اطلاعات و منابع کسب آنها
۲۱) آشنایی با وسایل کسب اطلاعات
۲۲)آشنایی با اوراق مربوط به قراردادها
۲۳ ) آشنایی با روش های مختلف کسب اطلاعات
۲۴ ) شناسایی اصول کسب اطلاعات و اوراق امور قراردادها
۲۵ ) آشنایی با روش های مختلف طبقه بندی کردن اطلاعات
۲۶ ) آشنایی با وسایل مورد نیاز طبقه بندی اطلاعات
۲۷ ) توانایی کسب اخذ اطلاعات و اوراق امور قراردادها
۲۸ )توانایی مقایسه اطلاعات و تهیه گزارش مغایرت ها
۲۹ ) توانایی تهیه جداول و فرم های عقود قراردادها
۳۰ )توانایی کنترل و تطبیق اوراق مدارک طی مراحل قانونی
۳۱ ) توانایی ثبت دفاتر و انجام گزارشات و کارهای مختلف جاری و گذشته
۳۲ )توانایی ترسیم نمودار
۳۳)توانایی برقراری ارتباط با واحدهای ذیربط
۳۴) توانایی برگزاری مناقصه و مزایده های خرید و فروش
۳۵) توانایی نظارت به سر رسید قراردادها
۳۶) توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های شغلی
۳۷) توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت اصول و نکات ایمنی و بهداشت کار

ثبت نام دوره مسئول قراردادها