مدیریت کارتیمی

آموزش اصول مدیریت کارتیمی

آموزش اصول مدیریت کارتیمی

درباره دوره

تیم چیست؟

درواقع به یک گروه کاری گفته می شود که تمامی شرایط یک تیم واقعی را داراست و اعضای آن کاملا به شکوفایی و موفقیت یکدیگر متعهد هستند. این تعهد معمولا منجر به رشد تیم می گردد. تیمی که دارای قدرت اجرای بالا است، مشخصا تمامی کارها را بهتر از تیم های دیگر انجام می دهد و تمامی انتظارات منطقی اعضا را براورده می سازد.
کارتیمی بیشتراز دونفر در کارند. سعی در رسیدن دارند و نیز درک روشنی از دلیل دارند. بدون همکاری هیچ شانسی برای رسیدن به هدف نخواهند داشت.

مدیریت کارتیمی
مدیریت کارتیمی

ویژگی هایی که در عملکردشان نیز موثر است:

سطوح بالای ارتباطی ، اطمینان و اعتماد ، خوش بینی، انتظارات بالا از یکدیگر، مشارکت همه اعضا، تعهد به اهداف مشترک .
بعضی از تیم ها برای تحقیق در مورد مسایل مشخص یا بهینه سازی فرآیندها و یا ارایه راه حل نوآورانه تشکیل یافته اند. همچنین صداقت با دیگر افراد بسیار ضروری است .
تیم هایی که به منظور هدایت و مدیریت کارها تشکیل یافته و لازم است که در آن افراد کاردان و ماهر حضور داشته باشند. مهمترین قسمت مدیریت ان بخش از خدماتی است که از خارج از سازمان تهیه شده اند. فراهم آوردن منابع و خدمات از خارج از سازمان، اغلب باعث خوشنود شدن اشخاصی می شود که تا پیش از این در آن حوزه ها دارای قدرت نفوذ و کنترل بوده اند. آنهایی که در سمت های بالای یک سازمان قرار دارند حتی به صورت اسمی نیز به ندرت یک تیم نامیده می شود.

هدف از کار تیمی:

– حرکت همگانی بسوی تیم سازی و کارگروهی با هدف ایجاد بهبود مسستمر
– ایجاد و تقویت دانش و مهارت لازم در کارکنان جهت حل مشکلات
– تغییر دادن روش تصمیم گیری در سازمان از روش خود محوری به روش کارگروهی
– حل مسایل بصورت گروهی و تجربه نمودن آن در قالب کارگاههای آموزشی
– کار تیمی هدف دار تضمین شده بهبود کیفیت در هر سازمانی است.

ثبت نام دوره مدیریت کار تیمی