استراتژی کسب و کار

آموزش اصول استراتژی کسب و کار

آموزش اصول استراتژی کسب و کار

استراتژی کسب و کار

به یک واحد سازمانی که استراتژی مشخص و مدیری مسئولیت پذیر در زمینه فروش و سود آوری دارد گفته می شود. هر بازار محصولی، عموما استراژی کسب و کار خود را دارد. توسعه کسب و کار در مناطق مختلف و بازارهای جهانی موجب ایجاد کسب و کارهای استراتژیک می شود ولی نباید اجازه داد تا تعدد از تاثیر استراتژی ها بکاهد و ان ها را تبدیل به برنامه های فاقد صرفه اقتصادی نماید. نتیجه نهایی، فشار زیاد برای جمع کردن کسب و کارها درون نهادهای بزرگ تر است.

برای توجیه یک استراتژی کوچک هستند لازم است با یکدیگر ترکیب شده تا ساختار مدیریت آن ها قابل حمایت گردد. البته این کسب و کارها برای حفظ صرفه اقتصادی می توانند از عوامل اجرایی نظیر نیروی فروش و یا بعضی امکانات بدن ادغام با یکدیگر بهرمند شوند. بازار مشابهی دارند. کاندیدای خوبی برای ترکیب و ادغام، اشتراک دانش و هم افزایی بین واحد های کسب و کار هستند. با این کار به کاهش هزینه ها کمک کرده و سرمایه ارزشمندی ایجاد می کنید.

استراتژی کسب و کار
استراتژی کسب و کار

هدف این مرحله در تدوین این کسب و کار، تعیین مجموعه ای از اهداف پیشرفته برای تمامی بخش های کسب و کارمان است.
مرحله اهداف نیازمند تعیین الویت ها و گردآوری اطلاعات برای بهبود عملکرد و برنامه ها است تا چشم انداز و ماموریت مشخص کار شود تا از این طریق بتوانیم مناسب ترین استراتژی را شناسایی کنیم.

برای اینکه بتوانیم یک استراتژی خوب برای کسب وکار خود طراحی کنیم باید اول هدف آینده خودمان را در این کسب و کار مشخص کنیم. بعد از آن فکر کنیم که چه کارهایی میتوانیم بکنیم که بعد از گذشت سه سال به هدف خود برسیم. با مشخص کردن کارهایی که باید انجام بدیم تا به موفقیت خود برسیم یک استراتژی طراحی کرده ایم. برای شروع میتوانیم از یک مشاور مجرب استفاده کنیم تا برای کسب و کار شما یک استراتژی طراحی کند.

بعد از مدتی هم با مطالعه زیاد میتوانیم در طراحی استراتژی مشاور خود کمک کنیم که این موضوع خیلی خوب است، زیرا نقاط ضعف و قوت کسب و کار را خیلی بهتر از مشاور خود میشناسیم. استراتژی کسب و کار در ارتباط با رقابت موفق در بازارهای فردی است.

ثبت نام دوره مدیریت کسب و کارMBA(استراتژی)