فنگ شویی

فنگ شویی و اسرار مثبت اندیشی

فنگ شویی ، سیستم فلسفی چینی بوده و موضوع آن هماهنگ کردن هر چیزی با محیط اطراف است . فنگ شویی به بهبود زندگی شخصی و حرفه ای کمک کرده و بر این باور است که محیط از لحاظ روانی و فیزیکی بر انسان اثر گذار است. اما در اکثر مواقع، از فنگ شویی برای طرحی دکور داخلی و ایجاد هارمونی در زندگی براساس نیازهای شخصی خاص استفاده میشود. علاوه بر این، این دوره یکی از پنج هنر متافیزیک چینی است که به عنوان فیزیونوم (مشاهده ظاهری از طریق فرمول ها و محاسبات) طبقه بندی شده است. البته هیچ شواهد علمی قابل تکراری وجود ندارد که ادعاهای عرفانی واقعی هستند و جامعه علمی آن را شبه علم میداند. علاوه بر این ، می توان از این دوره به راحتی در هر فضا استفاده کرد اما اصول کاملا پیچیده هستند.

فنگ شویی
فنگ شویی

برنامه آموزش فنگ شویی به دانشجویان امکان میدهد تا نیروی درونی شان را توسعه داده، قصد و نیت شان را آشکار کرده و محیط را به گونه ای طراحی کنند که حداکثر هارمونی را داشته و به افرادی که آنجا زندگی یا کار میکنند را دلگرم کند. علاوه بر این، خدمات عملی و راهنمایی هایی را برای کار و زندگی روزانه ارائه کرده و چگونگی ایجاد محیطی با شادی و سلامتی پایدار را می آموزد.
این دوره بررسی میکند که چگونه ترتیب اجزای محیط و نحوه قرار دادن اشیاء در آن، جریان انرژی در محیط و بنابراین جریان انرژی شخصی را تحت تاثیر قرار میدهد. این دوره ها شامل ، آشنایی با فنگ شویی، هدف این دوره ، تفاوت بین فنگ شویی و طراحی داخلی، فرایند ایجاد فنگ شویی، طرز کار آن و قدر ت عزم و ارده افراد میشود.
در انتهای دوره گواهینامه ای ارائه میشود که تایید کننده میزان دانش، تجربه و موفقیت در این زمینه است.

ثبت نام دوره فنگ شویی