مدیریت مشاوره تحصیلی

اصول مدیریت مشاوره تحصیلی

مدیریت مشاوره تحصیلی ، مدیریت مجموعه ای از تعاملات عمدی با برنامه درسی، آموزش و تکالیف و مجموعه ای از نتایج یادگیری دانشجویان است. به طور معمول، مشاوره تحصیلی، تجربیات آموزشی دانشجویی را در چارچوب آرمان ها و توانایی ها ترکیب و موقعیت سنجی میکند تا یادگیری را فراتر از محدوده های دانشگاه و دوره های زمانی توسعه دهد. مشاوره تحصیلی فرصتی را برای تبادل اطلاعات طراحی شده برای کمک به دانشجویان در دستیابی به اهداف آموزشی و حرفه ای فراهم میکند. در نهایت، دانشجویان با ایجاد برنامه ای منسجم ، مسئول تصمیم گیری در مورد اهداف زندگی شان هستند.
مشاوره تحصیلی ، نوعی مشارکت هدفمند و همکاری مداوم بین دانشجویان و دانشگاه است. دوره مدیریت مشاوره تحصیلی بر اساس اطلاعات دقیق و به موقع بوده و به دانشجویان امکان میدهد تا نظام آموزشی را هدایت و شناسایی کرده و به اهداف آموزشی، شخصی و حرفه ای دست یابند. مشاوران تحصیلی در این دوره می آموزند که رشته مناسب دانشجویان را پیشنهاد کرده ، برنامه آموزشی مناسبی را طراحی و اجرا کنند، برنامه یادگیری حرفه ای و تجربی را طراحی و پیاده سازی کرده و پیشرفت دانشجویان در طول دوره تحصیل را مورد ارزیابی قرار دهند.

مدیریت مشاوره تحصیلی
مدیریت مشاوره تحصیلی

در برنامه آموزشی مدیریت مشاوره تحصیلی ، به مشاوران آموزش داده میشود که چگونه اطلاعات به موقع، دقیق و مفیدی را در مورد سیاست ها، رویه ها، منابع و فرصت ها به دانشجویان ارائه کرده ، نظارت بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان را کنترل کنند، گزینه های علمی را بررسی و پیشنهاد کرده، دانشجویان را برای ارزیابی اهداف و ارزش های شخصی و حرفه ای تشویق و هدایت نموده، در ارتقاء مهارت های تصمیم گیری به دانشجویان کمک کرده، دانشجویان را جهت پیگیری علمی و حرفه ای یاری نمایند و از طریق ارتباط چهره به چهره و تلفن به دانشجویان دسترسی داشته باشند.
مدرک تحصیلی مورد نیاز برای مدیریت مشاوره تحصیلی ، کارشناسی ارشد است.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت مشاوره تحصیلی