بهداشت ایمنی محیط زیست

بهداشت ایمنی محیط زیست

سلامت ، ایمنی محیط زیست (HSE) اصطلاحی برای قوانین، قواعد، راهنمایی و فرآیندهایی ست که برای حمایت از کارکنان، مردم و حفظ محیط زیست از آسیب طراحی شده است. در محل کار، مسئولیت طراحی و اجرای رویه های مناسب به بخشی خاص اختصاص داده می شود ،که اغلب به عنوان بخش HSE شناخته شده، و مسئول حفاظت از محیط زیست، بهداشت حرفه ای و ایمنی در محل کار است.

مدیریت HSE دو هدف کلی را دنبال می کند:

1- جلوگیری از حوادث ناشی از شرایط عملیاتی غیر طبیعی

2- کاهش اثرات نامطلوب ناشی از شرایط عملیاتی طبیعی.

جامعه هدف آموزش بهداشت ایمنی محیط زیست، مدیران، ناظران و متخصصین ایمنی ای هستند که مایل اند برای به عهده گرفتن مسئولیت ایمنی خود، مهارت ها و توانایی هایشان را بهبود بخشیده و وظایف شان را به طور موثر در سازمان انجام دهند. علاوه بر این، این قشر باید به ارتباطات کلامی و غیر کلامی، برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت، ارائه و دریافت بازخورد و تجزیه و تحلیل و ارزیابی تسلط داشته باشند.

بهداشت ایمنی محیط زیست
بهداشت ایمنی محیط زیست

متخصصین رشته بهداشت ایمنی محیط زیست، با اطمینان از اجرای مقررات زیست محیطی و استانداردهای ایمنی محل کار، از رفاه عمومی و محیط زیست محافظت می کنند. این متخصصین اغلب خود را در شرایط خطرناک یا استرس زا قرار می دهند تا سطح ایمنی را ارزیابی کنند. علاوه بر این ،آنها مهارت های ارتباطی قوی داشته و توجه زیادی به جزئیات دارند.
دوره بهداشت ایمنی محیط زیست شامل شناخت، کنترل و تنظیم خطرات ایمنی در محل کار، بهداشت صنعتی، ایمنی الکتریکی، مدیریت محیطی، بهداشت محیط و سم شناسی و موضوعاتی تحقیقات حادثه، جبران خسارت کارگران، ثبت، آموزش، امنیت دستگاه، امکانات، حفاظت شخصی، و حفاظت از آتش است. پس از اتمام دوره ، متقاتضیان باید قادر به شناسایی خطرات ایمنی و توصیه های استراتژیک باشند.
مدارک بهداشت ایمنی محیط زیست ، کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی