DBA

DBA

DBA یا مدرک حرفه ای دکترای مدیریت، دارای اعتبار و حوزه های بین المللی ست که برای ارتقاء عملکرد اجرایی و حرفه ای از طریق کاربرد نظریه و تحقیقات در مسائل واقعی و پیچیده در کسب و کار و مدیریت طراحی شده است. DBA اهدافی دارد که شامل داشتن شناخت دقیق از تکنیک های قابل استفاده برای پژوهش و تحقیقات پیشرفته تحصیلی و مدیریتی ،ایجاد و تفسیر دانش از طریق تحقیق اصلی، ایجاد مهارت های شخصی، مشاوره و تحقیق برای انجام تحقیقات دقیق در سطح پیشرفته برای کمک به تئوری و شیوه های کسب و کار و مدیریت وبسط درک مبانی مفهومی و نظری مربوط به حوزه انتخابی در مورد کسب و کار و مدیریت میشود.
آموزش های DBA برای افرادی مانند مدیران ارشد با تجربه، مشاوران، مدرسان مدیریت و دانشگاهیان کسب و کار موثرو کارآمد خواهد بود. آموزش های DBA ، توانایی و اعتبار حرفه ای را افزایش داده، شبکه ها را توسعه می دهد و پایه ای مستحکم برای پیشرفت حرفه ای تر و یا یک حرکت حرفه ای فراهم می کنند. علاوه بر این، کارفرمایان نیز با جذب، توسعه و حفظ استعدادهای کلیدی و افزایش دانش برای مزیت رقابتی از کاندیدهای DBA بهره میبرند.

DBA
DBA

با توجه به نیاز هر دانشجو وهدفش، محتوای دوره و برنامه درسی DBA متفاوت است. در این دوره مهارتهای اصلی دانشجویان از طریق تشخیص میزان شناخت موضوع بهبود می یابد ؛ و شامل سیاستها و استراتژیهای سازمانی، رفتارهای سازمانی پیشرفته، تحلیل های کیفی کسب و کار، هوش کسب و کار، اخلاق در مدیریت و کسب و کار، مدیریت بازاریابی پیشرفت، مدل های مدیریت جهانی و تحقیقات میشود.
سازمانها به طور فزاینده ای پیچیده شده اند و مدیریت شان تنها با تجربه و یا تکیه بر چند تکنیک خاص ممکن نخواهد بود. از طرف دیگر، بازارها و سازمان های امروزی خواهان مدیرانی با دیدگاه های چند بعدی و نگرش جامع هستند که با این توانایی ها بتوانند سازمان را شناخته و با موفقیت پیش ببرند. بنابراین، دوره های DBA زمینه را برای مدیرا ن فراهم میکند تا با شناخت کاربرد تکنیک های دانش و مدیریت و با توجه به شرایط خاص ، بتوانند شرایط بحرانی را مدیریت کنند.

ثبت نام دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار DBA