برنامه های DBA در بازاریابی

DBA بازاریابی ، به دانشجویان کمک میکند تا کارشان را مانند مدیران و رهبران در تجارت و صنعت انجام دهند. در بسیاری از برنامه های DBA ، دانشجویان یاد میگیرند که چطور تحقیق و به طور موثر رهبری کرده و گروه بازاریابی را مدیریت کنند.
در بسیاری از موارد، برنامه های DBA در بازاریابی به دانش تئوریکی و کاربرد عملی تاکید میکند. این برنامه ها مستلزم این هستند که دانشجویان ، دانش شان را از طریق امتحان جامع، پروژ ه های تحقیق آخر ترم ، کار میدانی یا کارآموزی بیازمایند. با توجه به برنامه، دانشجویان طی سه تا شش سال مطالعه تمام وقت به DBA در بازاریابی مسلط میشوند.
دانشجویان میتوانند دانش بازاریابی را از طریق مطالعه در زمینه های دیگر مانند رفتار خرید، استراتژی بازاریابی، مدل سازی انتخابی، روانشناسی اجتماعی و شناختی، روش تحقیق واقتصاد توسعه دهند. علاوه براین، دانشجویان میتوانند در حوزه های تخصص بازاریابی مانند تحقیق کیفی، مدیریت، بازاریابی رفتاری و علم بازاریابی مطالعه کنند. در این صورت، باید به عنوان بخشی از برنامه درسی ، به موضوعات مرتبط با تخصص شان بپردازند.

ﮐﻠﯿﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎری و ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎری ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﺳﺖ. داﻧﺸﭙﺬﯾﺮان مدیریت عالی کسب و کار DBA بازاریابی ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺎره ﺷﻮﻧﺪ DBA بازاریابی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﺑﻪ ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص درآﻣﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

DBA بازاریابی
DBA بازاریابی

برنامه های DBA در بازاریابی، موضوعاتی مانند استراتژی و تئوری بازاریابی، رفتارهای مشتری و مدل های بازاریابی و موارد خاص علم بازاریابی را نیز ارائه میکند.

دانشگاه های DBA
در دنیا ، دانشگاه های بسیاری رشته DBA را ارائه کرده اند، مانند دانشگاه پلی تکنیک هونگ کونگ، دانشگاه کران فیلد و منچستر،که هر کدام شرایط پذیرش عمومی و برنامه درسی خاصی دارند. در اینجا به دانشگاه منچستر میپردازیم.. برنامه آموزش این دانشگاه چهر ه به چهره و پروژه های تحقیقی آن نظارتی ست ، با این حال، ،برنامه DBA این دانشگاه به شما امکان میدهد تا بدون صرف نظر از زندگی شغلی تان مدرک خود را بگیرید. برنامه ها درسی DBA در طی پنج سال ارائه میشود. سال اول ، پایه های تحقیق را ساخته و سال دوم، پروژه پایان نامه را توسعه میدهید و البته محتوای برنامه هر کدام متفاوت است.
در این دو سال ، دانشجویان درزمینه شیو ه های تحقیق، آمار و فلسفه دانش مطالعه میکند که برای توسعه پروژه های تحقیق شان ارزشمند و مفید است. سال سوم تا پنجم ، مرحله تحقیق محسوب میشود. دانشجویان با استاد راهنما مشورت کرده و پروپزال شان را توسعه داده و در نهایت از آن دفاع میکنند.

لیست دوره های بازاریابی