مدیریت کسب و کار

اصول مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار

مدیریت کسب و کار به بررسی نظریه ها و عمل افراد و سازمان ها در محیط کسب و کار بسیار رقابتی جهانی می پردازد که توسط رهبران این حوزه بسیار پر اهمیت آموزش داده می شوند. در این رشته، مهارت، تجربه و ویژگی های لازم برای شروع کارو به عهده گرفتن نقش رهبری در دنیای کسب و کار و شرکت های بزرگ از طریق طیف وسیعی از آموزش ها منتقل میشود. این رشته به این به چهار زیر مجموعه مدیریت بازاریابی، مدیریت مالی، مدیریت عملیات و مدیریت منابع انسانی تقسیم می شود.

به عبارت ساده تر، مدیریت کسب و کار، مدیریت کردن کسب و کار است که شامل تمام جنبه های نظارت و نظارت بر عملیات تجاری میشود. همچنین، مدیریت، تخصیص منابع برای دستیابی موثر به اهداف مورد نظر است و فرایند های برنامه ریزی، سازماندهی، کارکرد، رهبری یا هدایت و کنترل یک سازمان (گروهی از یک یا چند نفر یا سازمان ها) یا تلاش برای انجام یک هدف را در بر میگیرد.

مدیریت کسب و کار
مدیریت کسب و کار

به طور معمول، مدیران کسب و کار بر فعالیت های کارگران ،استخدام، آموزش و ارزیابی کارکنان جدید نظارت کرده و اطمینان حاصل میکنند که شرکت یا بخش در مسیر اهداف مالی خود قرار داشته باشد. علاوه بر این، مدیران کسب و کار وظیفه بسط و اجرای بودجه، تهیه گزارش برای مدیریت ارشد و اطمینان از اداره شرکت مطابق با سیاست های شرکت را به عهدا دارند. با این حال، اندازه شرکت می تواند نوع فعالیت های مدیریتی را تعیین کند. برخی از مدیران کسب و کار فعالیت های منابع انسانی مانند ارزیابی عملکرد، استخدام و نظم و انضباط را برای کارکنان در بخش خود انجام می دهند. ارزیابی عملکرد، فرصتی را برای تعیین اهداف، ایجاد انگیزه و توسعه و افزایش کارگران فراهم می کند. همچنین، مدیران میتوانند از طریق بازخورد به کارگران انگیزه مثبت بدهند.

ثبت نام دوره مدیریت MBA کسب و کار 1 (عمومی)