مدیریت زمان

مدیریت زمان چیست؟

تعریف مدیریت زمان
مدیریت زمان ، روند سازماندهی و برنامه ریزی برای چگونگی تقسیم زمان خود بین فعالیت های خاص است. این نوع مدیریت خوب این امکان را میدهد تا دقیق تر کارکنید ، ونه سخت تر – و در شرایط کمبود وقت و فشار، کار بیشتری انجام دهید . عدم مديريت وقت، کارایی شما را کاهش داده و منجربه استرس مي شود.
به نظر می رسد که هیچ وقت، وقت کافی وجود نداشته باشد. همه 243 ساعت فرصت دارند، اما چگونه است که برخی در این زمان موفقیت های زیادی بدست می آورند ولی دیگران نه؟ جواب سوال، مدیریت زمان خوب است.
افراد موفق ، زمانشان را به خوبی مدیریت میکنند. با یادگیری میتوانید ، توانایی هایتان برای عملکرد بهتر بهبود دهید.
در مدیریت زمان، تمرکز باید از فعالیتها به نتایج منتقل شود. و مشغول بودن به معنای موثر بودن نیست.
وقت صرف کردن برای کارهای بیهوده، دستاوردهای کمی نصیب شما میکند زیرا توجه تان را بین فعالیت های مختلف تقسیم کردید. مدیریت زمان خوب این امکان را میدهد تا دقیق تر کارکنید ، ونه سخت تر – و در شرایط کمبود وقت و فشار، کار بیشتری انجام دهید.

مدیریت زمان
مدیریت زمان

مدیریت زمان چیست؟
مدیریت زمان به شیوه سازماندهی و برنامه ریزی برای چگونگی وقت صرف کردن برای فعالیتهای خاص اشاره دارد. به نظر برسد که اختصاص دادن زمان ارزشمند به یادگیری مدیریت زمان، به جای استفاده از آن برای کار،قابل درک نباشد اما مزایای بسیاری دارد که شامل :
* بهره وری و کارآیی بیشتر
* شهرت حرفه ای بهتر
* استرس کمتر
* فرصت های بیشتر برای پیشرفت.
* فرصت های بزرگ برای رسیدن به اهداف مهم زندگی و کار.
عدم موفقیت در مدیریت زمان ، عواقب بسیار نامطلوبی دارد:
* مهلت های ار دست رفته
* جریان کار ناکارآمد
* کیفیت کار ضعیف.
* شهرت حرفه ای ضعیف وحرفه ای بدون پیشرفت
* استرس زیاد
* صرف زمان کمی برای یادگیری تکنیک های مدیریت زمان، در طول زندگی حرفه ای و زندگی شغلی بسیار مفید خواهد بود.

ثبت نام دوره مدیریت زمان