ایمنی و محیط زیست

طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست چیست ؟

طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) گام مهمی در جهت رفع خطرات پروژه است اما شرکت های بسیاری از آنها در هر پروژه ای استفاده نمی کنند. این طرح ممکن است نیاز به زمان و برنامه ریزی بیشتری داشته اما می تواند بازده چشمگیری داشته باشد. لزوم اجرای طرح بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اینست که در هر کاری که انجام می دهیم خطراتی وجود دارد و چگونگی مدیریت این ریسک ها شما را از رقابت ها جدا می کند؛ و مدیریت ریسک و ایمنی به این معنی است که باید قبل از شروع کار ، درباره خطراتی که پیش می آید فکر کرده و تصمیماتی بگیرید.

طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست، دستور العمل های کلی ایجا شده توسط پیمانکاران را تعریف میکند تا همه کارکنان از آنها در شیو های عملیاتی ایمن کار و برای آگاهی از کاری که طبق وظیفه انجام میدهند، استفاده کنند. هدف از طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست توضیح قوانین و سازمانهای تعیین شده توسط پیما نکاران برای بهبود و کنترل کارآیی بهداشت و ایمنی کارکنان، توضیح تخصیص مسئولیتهای پروژه در تمام سطوح و توضیح ابزارهای آنالیز و بررسی مسائل مربوط به بهداشت ، ایمنی و محیط زیست است.

ایمنی و محیط زیست
ایمنی و محیط زیست

آموزش طرح بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ، یکی از مهمترین عناصر برنامه جامع بهداشت و ایمنی است که برای همه کارکنان اعمال می شود. هنگامی که این آموزش به درستی انجام شود، به کارمندان فرصت می دهد تا شغل خود را به درستی یاد گرفته ، ایده های جدیدی را درمورد شیوه های موجود ارائه کرده و برنامه ایمنی و سلامت ی را به کار ببندند. علاوه بر این، قانون ایمنی و بهداشت شغلی (OSHA) و سازمان های نظارتی مشابه، آموزش های EHS را در محل کار و در شرایط مختلف دراختیار کارکنان قرار می دهند و مقررات و شرایط زمانی، لزوم آموزش را مشخص میکند.

دریافت مدرک ایمنی صنعتی