مدیریت بازرگانی

آشنایی با مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی شامل دو حوزه گسترده است که حوزه اول به افراد، استخدام، آموزش، هماهنگی و ایجاد یک محیط موثر برای دستیابی به اهداف سازمانی شان مرتبط بوده و دومی پایه و زمینه ای برای تبدیل شدن به مدیر یک واحد کسب و کار یا سازمانی ، جایی که مهارت های تصمیم گیری و استراتژی اهمیت دارد، فراهم میکند. مدیریت کسب و کار به ترکیبی از مهارت ها و دانش، همراه با قضاوت خوب و رهبری با کیفیت و موثر نیاز دارد. همچمین ، مدیر بازرگانی باید از جنبه های اساسی موجود برای اجرای یک کسب و کار آگاهی داشته باشد.

مدیران بازرگانی مسئول نظارت بر فعالیت های شرکت و کارکنان هستند. به طور معمول، کسب و کارهای کوچک به مدیر بازرگانی تکیه می کنند تا کارکنان با اهداف شرکت هماهنگ شوند. همچنین، مدیران بازرگانی به مدیران ارشد مستقر در یک سازمان بزرگتر گزارش میدهند؛ اما در یک شرکت کوچک، مدیر ممکن است مالک شرکت بوده یا مستقیما به صاحب شرکت گزارش دهد.

مدیریت بازرگانی
مدیریت بازرگانی

وظایف اصلی مدیران بزرگانی برنامه ریزی، سازماندهی ، کنترل و هدایت کارکنان است. مدیران بازرگانی به عملیات روزمره در سازمان های بزرگ و کوچک نظارت دارند. در یک شرکت بزرگ، مدیران به طور معمول مسئول نظارت بر یک واحد انسانی نظیر بازاریابی، فروش یا تولید هستند. در یک شرکت کوچکتر، مدیر بازرگانی ممکن است بر انجام انواع عملیات ها در همه بخش ها نظارت کند. و مدیران اداره نیز ، نظارت برکار کارکنان اداری یا پشتیبانی در کسب و کار را بر عهده دارند.

برنامه آموزشی مدیریت بازرگانی ، برای تامین استانداردهای برنامه های آموزشی هر سازمان طراحی شده که شامل برنامه های جامع در زمینه های اصول کسب و کار مانند مدیریت، حسابداری، قانون کسب و کار، بازاریابی و فروش است. معمولا، این برنامه با آموزش در محل کار ترکیب شده و کارمندان از این طریق هم دانش و تجربه کسب میکنند.

ثبت نام دوره مدیریت بازرگانی