بهداشت و ایمنی

محیط زیست، بهداشت و ایمنی چیست؟

محیط زیست، بهداشت و ایمنی (EHS) رشته و تخصصی است که به بررسی و اجرای جنبه های عملی حفاظت از محیط زیست و ایمنی در محل کار می پردازد و به عبارت دیگر، وظیفه ایست که سازمان ها باید برای اطمینان از بیخطر بودن فعالیت هایشان برای کارکنان انجام دهند. مدیران EHS باید مقررات مربوط به EHS را شناسایی و درک کرده، نتایج آنرا به مدیریت اجرایی گزارش کنند تا شرکت بتواند اقدامات مناسب را انجام دهد. علاوه بر این،، مدیریت EHS محدود به انطباق قانونی نیست و شرکت ها باید تشویق شوند تا این موارد را ورای قانون مورد نیاز ، در صورت لزوم ، رعایت کنند.

مدیر محیط زیست، بهداشت و ایمنی به شرکت ها کمک می کند تا ریسک ها را کنترل و در برخی موارد از آنها جلوگیری کند. مدیر، ارزیابی های عینی از بخش های مختلف شرکت انجام میدهد تا اطمینان حاصل شود که کارمندان از استانداردهای ایمنی پیروی می کنند. همچنین، سیاست های ایمنی باید به رسمیت شناخته شوند تا نقاط ضعف شناسایی شده و تغییراتی توسط مدیر برای به حداقل رساندن خطرات ایمنی پیشنهاد شود.

بهداشت و ایمنی
بهداشت و ایمنی

وظایفی که مدیر محیط زیست، بهداشت و ایمنی به عهده دارد شامل بهبود کیفیت فرایندهای مدیریت ایمنی و محیط زیست طبق مقررات، سیاست ها، استانداردها و شیوه های تعیین شده، اطمینان از رعایت تمام برنامه های ایمنی و محیط زیست، آموزش و پشتیبانی از عملیات در جهت توسعه و اجرای برنامه های مدیریت ایمنی و مدیریت زیست محیطی و توسعه برنامه های تحقیق برای حوادث مستقیم، روند پیشرفت های حوادث و برنامه هایی برای بهبود عملکرد میشود.

برنامه آموزش محیط زیست، بهداشت و ایمنی ، ابزار ی ارزشمند در توسعه آگاهی از ایمنی، مسئولیت های بهداشتی و پیشگیری از حوادث است. طبق این برنامه هر کارگر باید قبل از انجام وظایف، نسبت به مسائل ایمنی آگاه بوده و ناظرین باید تعیین کنند که آموزش ایمنی برای کارگران کافی و موثر بوده تا اطمینان حاصل شود آموزش هایی که کارکنان نیاز داشتند ، ارائه شده است.

 

دریافت مدرک ایمنی صنعتی