اجرای HSE

اجرای HSE

اجرای HSE

اجرای سیاست های بهداشت و ایمنی و محیط زیست(HSE) نیازمند برنامه ریزی منسجم است. داشتن سیستم موثر برای مدیریت بهداشت و ایمنی مستلزم اینست که سازمان ها برای کنترل خطرات و واکنش به تقاضاهای متغیر برنامه ریزی کنند. برنامه ریزی موثر برای اجرای HSE ، با پیشگیری از طریق شناسایی و کنترل خطرات مرتبط است. این امر مخصوصا هنگام مواجهه شدن با خطرات ایمنی اکه ممکن است بعد از یک دوره طولانی آشکار شوند ، حائز اهمیت است. علاوه بر تنظیم سیاست اجرای HSE ، برنامه ریزی باید شامل مراحل تضمین قانونی و روش های مقابله با شرایط اضطراری نیز باشد.

به طور معمول، مدیران بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) مسئولیت توسعه و اجرای برنامه های ایمنی سازمان را بر عهده میگیرند. این متخصصان، مسئول بررسی و به روزرسانی سیاستهای سازمان HSE ، ارزیابی ریسک برای تشخیص خطرات احتمالی و برنامه ریزی برای اقدامات پیشگیرانه هستند. همچنین، مدیران HSE محیط کاری را ارزیابی و سیاست های مدیریت ایمنی را بسط میدهند که مسئولیت ایمنی همه کارکنان را شناسایی و تعریف می کند.

اجرای HSE
اجرای HSE

آموزش بهداشت و ایمنی و محیط زیست در سازمان هایی با تجهیزات خطرناک و مرگبار، از اهمیت خاصی برخود دارست. بنابراین، این آموزش باید چیزی فراتر از معرفی مجموعه ای از قوانین به کارکنان باشد و مواردی مانند تغییر شغل و یا تغییر شرایط کار را نیز شامل شود. علاو بر این، ممکن است کارکنان بدون فهم شیوه های ایمنی مربوط به شغل شان، در معرض خطر بیشتری از آسیب، بیماری تا مرگ قرار بگیرند.

کارمند حق دارد که در محیطی امن و سالم کار کند و این حق قانونی بوده و به طور کلی توسط کارفرما تغییر نکرده یا حذف نمی شود. مهمترین این حقوق عبارتند ازکنترل هر گونه خطر برای سلامت و ایمنی، ارائه هر گونه تجهیزات حفاظتی و ایمنی شخصی، استراحت در طول روز کاری ،تعطیلات سالانه و بهداشت و ایمنی . البته خود کارکنان نیز باید مواردی مانند مراقبت صحیح از سلامتی و ایمنی ، آموزش مناسب ، درک و پیروی از سیاست های بهداشت و ایمنی شرکت و استفاده از لباس مناسب را رعایت کنند.

دریافت مدرک ایمنی صنعتی