اخلاق در مدیریت

آموزش دوره اخلاق در مدیریت

آموزش دوره اخلاق در مدیریت

مدیریت چیست؟
به معنای کسب نتایج مطلوب از طریق بهره برداری کار آمد از منابع انسانی و مادی است.

سازمان چیست؟
نقش مدیر در هر موقعیت بستگی به خصوصیت سازمانی دارد که او را به کار گرفته است. در واقع با توجه به کیفیت سازمان است که می توان نقش وظیفه یک مدیر را تعیین کرد. رفتار سازمانی عبارت است از مطالعه منظم (سیستماتیک) عملیات،اقدامات، کارها و نگرش های افرادی که سازمانی را تشکیل می دهند.
در این نوع رفتار سعی شده با مطالعه و بررسی منظم جایگزین قضاوت شهودی شود. یعنی کاربرد مدارک و شواهد عملی که در شرایط کنترل شده جمع آوری شود. عملیات و نگرش های مدیران و کارکنان در محور رفتار سازمانی هستند. برخی از رشته هایی مانند جامعه شناسی و روانشناسی از جمله رشته های شناخته شده ای هستند که به هنگام مطالعه رفتار مورد توجه قرار می گیرند.

اهداف از بهبود سازمانی عبارتند از:

کمک به توجیه، پیش بینی، کنترل رفتار انسانی

اخلاق در مدیریت
اخلاق در مدیریت

بهبود کیفیت و بازدهی

مدیران باد تولید یا بازدهی را افزایش دهند، کیفیت محصول را بهبود ببخشند و خدمات مناسبی را ارائه نمایند. باید برنامه هایی را مانند کنترل کیفیت، اجرا کنند تا از این راه، کارکنان تشویق شوند در امور سازمان مشارکت فعال نمایند.

بهبود رفتار از نظر اخلاقی

کارکنان همواره شاهد رفتارهای غیراخلاقی هستند. یعنی کارکنانی که شایستگی ارتقا به مقام بالاتر را ندارند و گاهی شاهد دریافت پرداخت و رشوه هستند. و مدیرانی که در داخل سازمان از اطلاعات در جهت منافع خود استفاده می کنند.

تعریف رفتار
کلیه عقاید اعمال و باورها و طرز تلقیات یک فرد را رفتار می گویند.

سه عنصر سیستم اجتماعی

1- فعالیت ها: وظایفی است که افراد انجام می دهند.
2- کنش های متقابل: رفتارهایی که در هنگام انجام کار و وظایف میان افراد بروز می کند.
3- گریش ها: نگرش ها و باورهایی است که میان افراد و درون گروه ها بوجود می آید.

سبک های مدیریت
مهمترین سرمایه های هر بنیاد منابع انسانی است. برای مدیران مهمترین کار مدیریت این منابع است.

ثبت نام دوره اخلاق در مدیریت