اصول مدیریت منابع انسانی

اصول مدیریت منابع انسانی

اصول مدیریت منابع انسانی (HRM)، شامل تجزیه و تحلیل شغلی، برنامه ریزی نیازهای کارکنان، استخدام افراد مناسب برای کار، هدایت و آموزش، مدیریت دستمزد و حقوق،…

382