اصول مدیریت منابع انسانی

اصول مدیریت منابع انسانی

اصول مدیریت منابع انسانی (HRM)، شامل تجزیه و تحلیل شغلی، برنامه ریزی نیازهای کارکنان، استخدام افراد مناسب برای کار، هدایت و آموزش، مدیریت دستمزد و حقوق، ارائه مزایا و انگیزه ها، ارزیابی عملکرد و حل اختلافات و برقراری ارتباط با همه کارمندان در همه سطوح است. مسئولیت مدیر منابع انسانی به سه حوزه عمده کارکنان، غرامت کارکنان و مزایا، و تعریف / طراحی کار تقسیم می شود. اساسا، هدف از HRM به حداکثر رساندن بهره وری سازمان با بهینه سازی کارآیی کارکنان است. برای راه اندازی شرکت تجاری موفق، کارکنان و کارفرمایان باید نیازهای یکدیگر را درک و برآورده کنند و مدیران منابع انسانی ، ارتباط بین این دو طرف هستند. نمونه هایی از ویژگی های اصلی مدیریت منابع انسانی، دانش گسترده صنعت، رهبری و مهارت های مذاکره موثر است که مدیریت پرسنل نامیده میشود.

اصول مدیریت منابع انسانی
اصول مدیریت منابع انسانی

دوره های اصول مدیریت منابع انسانی واحدهایی مانند بررسی تاریخچه منابع انسانی (اتحادیه ها، بخش کارکنان، جنبش منابع انسانی)، یافتن و استخدام بهترین کارکنان(ارسال شرح واقعی شغل، قوانین مهم ، بررسی رزومه و فرم درخواست، پرسش های مصاحبه ای)، غرامت و مزایا(ساعت، حقوق و پاداش ،بهداشت، دندانپزشکی و بیمه عمر، طرح های بازنشستگی)، آموزش و نظم (توسعه شخصی، مدیریت و رهبری ، آموزش ابزار، انگیزه و شناسایی اعضای کارکنان، ارزیابی عملکرد و بررسی، اتخاذ اقدام انضباطی) و توسعه شغلی (طرح توسعه شغلی فردی، برنامه های کارآموزی مدیریت) رادر بر میگیرد.
برنامه آموزشی اصول مدیریت منابع انسانی در یک محیط سازمانی شامل ارزیابی نیاز، طراحی شیوه های منحصر به فرد برای پشتیبانی از متخصصان منابع انسانی، توسعه برنامه آموزشی، اجرای برنامه و ارزیابی تاثیر برنامه بر معیارهای عملیاتی ادارات است. در این بین، متخصصان منابع انسانی ، وظیفه پشتیبانی از این شرکت را بر عهده داشته و به توسعه مهارت نیز نیاز دارند. مدیرانی که در این برنامه های آموزشی موثرشرکت دارند باید، عملیات بخش انسانی خود را تجزیه و تحلیل کرده وبرنامه آموزشی ای با لیست اهداف یادگیری و طرح محتوا طراحی کنند، برنامه آموزشی را برای همه کارکنان پیاده سازی کرده و اثربخشی برنامه آموزش را با انجام مصاحبه ،پیگیری و نظرسنجی ها ارزیابی کنند.
مدارک موجود برای مدیریت منابع انسانی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست .

ثبت نام دوره مدیریت منابع انسانی HRM