بهداشت ایمنی

اصول بهداشت ایمنی محیط زیست

بهداشت ایمنی محیط زیست (EHS یا HSE یا SHE) بخشی در شرکت یا سازمان است که به حفاظت از محیط زیست، ایمنی در محل کار، بهداشت حرفه ای، ایمنی، انطباق و بهترین شیوه های مراقبت ارتباط دارد. هدف EHS ، جلوگیری و کاهش حوادث، بیماری های شغلی کارگران ، شرایط اضطراری و مسائل بهداشتی در محل کار است. EHS روشی سیستماتیک پیشگیری از حوادث و موارد اضطراری از قبیل مدیریت آتش سوزی، مدیریت مواد زائد جامد یا مایع، کاهش پدیده های زیست محیطی و استفاده از انرژی کربن، بهبود ایمنی و سلامت کارگران، ارگونومی کارکنان و تأیید محل کار در معرض خطر را تضمین می کند.

بهداشت ایمنی
بهداشت ایمنی

آموزش ،عنصر کلیدی هر برنامه بهداشت ایمنی محیط زیست محسوب میشود ؛ و آموزش بهداشت ایمنی محیط زیست برای تمام کارکنان آزمایشگاه، محققان اصلی، محققان و دانشجویان اجباریست. علاوه بر این جلسات آموزش مجدد (به عنوان مثال، ایمنی بیولوژیکی، پاتوژن های پرنده خون، ایمنی تابش) نیز به صورت سالیانه ارائه می شود. آموزش بهداشت ایمنی محیط زیست شامل بهداشت صنعتی، ایمنی الکتریکی، مدیریت محیطی، سم شناسی و سلامت محیطی، مدیریت تصادف، موضوع تحقیقات حادثه، جبران خسارت کارگران، ثبت، آموزش امنیت دستگاه و امکانات میشود.
دوره بهداشت ایمنی محیط زیست، مفاهیم ایمنی و بهداشت شغلی، تاثیر مالی و انسانی حاصل از آسیب های شغلی و بیماری ها و جبران خسارات کارگران را معرفی میکند و اصطلاحات ایمنی پایه و نحوه دسترسی به اطلاعات ایمنی و منابع را در بر میگیرد. همچنین، این دوره شامل شناخت، کنترل و تنظیم خطرات ایمنی در محل کار می شود. موضوعات این دوره عبارتند از بررسی حوادث، جبران خسارت کارگران، نگهداری، آموزش، نگهداری ماشین، امکانات، حفاظت شخصی و حفاظت از آتش. پس از اتمام دوره، دانشجویان باید قادر به تشخیص خطرات ایمنی و توصیه های راهبردی برای اصلاح و رعایت آنها باشند.

مدارک بهداشت ایمنی محیط زیست ، کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی