مدیریت واکنش

اصول مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

مدیریت واکنش در شرایط اضطراری، سازماندهی و مدیریت منابع و و اکنش ها و عملکردها و مسئولیت برای پرداختن به تمام جنبه های بشردوستانه به منظور کاهش اثر همه خطرات از جمله بلایای طبیعی ست. مدیریت واکنش در شرایط اضطراری ، دانش و مهارت های ضروری حوزه های ارزیابی و مدیریت ریسک (تجزیه و تحلیل اطلاعات، شناسایی خطر و ارزیابی آسیب پذیری)، برنامه ریزی اضطراری(جمع آوری و به اشتراک گذاری اطلاعات و آموزش )، عملیات پاسخ به فاجعه (تخلیه محل و سرپناه، ارزیابی آسیب، بازیابی، جمع آوری آوار و اطلاعات عمومی)، فرمان حادثه و امنیت ملی را در اختیار میگذارد.

مدیریت واکنش
مدیریت واکنش

برنامه مدیریت واکنش در شرایط اضطراری بر اساس چارچوب چهار مرحله ای مدیریت اضطراری پیشگیری- کاهش، آمادگی، واکنش و بهبودی است. البته، تمام مراحل متصل و مرتبط هستند یعنی هر مرحله بر سه فاز دیگر تاثیر می گذارد اما به طور کلی، چرخه یک روند مستمر است. هنگامی که یک فاجعه طبیعی یا انسانی اتفاق می افتد، بیمارستان ها زمان کمی برای تغییر از استاندارد به عملیات اورژانسی دارند. در این بین، بیمارستان ها نیز باید مانند دولت برنامه ریزی کنند تا بتوانند برای شرایط اضطراری مهیا شده ، ایمنی بیماران و کارکنان را تضمین کرده و بهترین واکنش را نشان دهند. برنامه ریزی مدیریت واکنش در شرایط اضطراری ممکن است شامل مدیران بیمارستان و پرسنل پزشکی نیز باشد اما زمانی که موقعیت اورژانسی رخ می دهد، این وظیفه دیگر به عهده مدیران اورژانس نیست.

آموزش مدیریت واکنش در شرایط اضطراری، مرور کلی از مدیریت اورژانسی در شرایط اضطراری شامل سیستم ها و فرآیندهای پیشگیری، کاهش، پاسخ، و خروج از موارد اضطراری و فاجعه را ارائه می دهد. علاوه بر این، مقررات کلیدی قانون مدیریت اورژانسی و حفاظت مدنی نیز آموزش داده شده و همچنین فرصت شناسایی نقش ها و مسئولیت های سطوح مختلف دولت و سایر سازمان های کلیدی درگیر در مدیریت اضطراری در اختیار افراد گذاشته میشود. مخاطب این آموزش پرسنل مسئول برنامه های اضطراری در سازمانها، هماهنگ کننده های مدیریت شهری و موقعیت های اضطراری واعضای کمیته های برنامه مدیریت اضطراری هستند.

ثبت نام دوره مدیریت واکنش در شرایط اضطراری