مدیریت حوادث

اصول مدیریت حوادث و ایمنی

مدیریت حوادث و ایمنی

مدیریت حوادث و ایمنی به معنی کنترل برنامه ریزی شده و سیستماتیک تصادف به منظور جلوگیری از توسعه آن به یک حادثه جدی، کاهش عواقب حادثه و رسیدن به یک حالت امن (بدون حادثه) است. در کشورهای در حال توسعه ، تصادفات و آسیب های ناشی از آن به چالش جدید سلامت عمومی تبدیل شده است. به طوری که اکنون آنها در میان پنج علت اصلی مرگ و حتی علت اصلی مرگ و میر در کودکان و نوجوانان در اکثر کشورها هستند. البته، علل اصلی اکثر صدمات در کشورهای در حال توسعه ،جاده ها و حوادث شغلی است.

مدیریت حوادث
مدیریت حوادث

آموزش مدیریت و ایمنی حوادث برای کمک به یادگیری مهارت و تکنیک های ضروری و به منظور مدیریت یک حادثه طراحی شده است. آموزش در سطوح تیمی – استراتژیک (طلا)، تاکتیکی (نقره ای) و عملیاتی (برنز) برگزار میشود. افراد تحت پوشش هر دوره این آموزش می توانند باتوجه به نقش ها و مسئولیت های خاص خود، الزامات تیم را رعایت کنند. علاوه بر این، به تمام شرکت کنندگان فرصت های متعددی برای تمرین مهارت هایی که در طول تمرین کسب کرده اند، داده می شود. مواد و تکنیک های مورد استفاده در سرتاسر جهان بر اساس بهترین روشها بوده و بسیاری از تکنیک های آموزشی توسط دولت، خدمات نظامی و اورژانس برای آموزش مدیران ارشد استفاده می شود.

این آموزش برای مدیران، ناظران و افرادی که از لحاظ قانونی موظف به گزارش حوادث هستند و در تحقیقات بعدی شرکت خواهند کرد و کارکنان و پرسنل منابع انسانی توصیه می شود. اهداف این آموزش شامل موارد درک تصادفات، نتایج بالقوه و هزینه های کسب و کار، آشنایی با الزامات قانونی برای گزارش، ارائه گزارش و تحقیق در حوادث و کسب نتیجه های معقول، درک ادعای جبران خسارت و چگونگی دفاع از آن و ارائه پیشنهاد پس از فرآیند تحقیق به منظور جلوگیری از تکرار حادثه میشود.

ثبت نام دوره مدیریت حوادث و ایمنی