تکنسین داروخانه

تکنسین داروخانه

معولا تکنسین داروخانه تحت نظارت مستقیم داروساز مجاز کار کرده و وظایفی مانند ، تجویز دارو، انجام وظایف مرتبط با داروسازی و ارائه اطلاعات به مشتریان ، تهیه داروهای تجویزی و سایر دستگاه های پزشکی برای بیماران، آموزش استفاده از آنها، انجام وظایف اداری در زمینه عمل دارویی و بررسی درخواست های تجویزی از دفاتر دکترا و شرکت های بیمه جهت اطمینان از صحت دارو و ارائه پرداخت را بر عهده دارد. علاوه بر این، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، اهمیت تکنسین های داروخانه در نیروی کار داروخانه در سال های اخیر به دلیل کمبود داروساز و در نتیجه افزایش تعداد مسئولیتها افزایش یافته است.
دوره تکنسین داروخانه، بر مباحث فرمهای دز، مسیرهای اداری، اندازه گیری و محاسبات، کنترل عفونت، ایمنی دارو، خواندن نسخه و فارماکولوژی تمرکز داشته و دانشجویان این دوره، اصول رژیم دارویی را فرا میگیرند.

تکنسین داروخانه
تکنسین داروخانه

این دروه به دانشجویان امکان می دهد تا مهارت های مورد نیاز از جمله دریافت، سفارش و مدیریت موجودی، آماده سازی، توزیع و ترکیب داروها، تعامل با بیماران و انواع ارائه دهندگان خدمات درمانی وکمک به ارائه مراقبت های دارویی و خدمات داروسازی را به درستی فرا بگیرند.
برنامه آموزش تکنسین داروخانه برای توسعه دانش و شناخت فارماکولوژی پایه، نگهداری سوابق بیمار، تهیه و توزیع مواد مخدر و ثبت و نگهداری طراحی شده است. این برنامه ، میتواند شامل تمرین داروسازی، محاسبه دوز، درمان، تایید نسخه و صورتحساب، محصولات استریل و تضمین کیفیت ، درمان دارویی و داروسازی قانون، مدیریت موجودی ، درمان و ایمنی پزشکی، اصول توسعه شغلی، روش های کسب و کارعلم پزشکی ، قانون، اخلاق و ارتباطات درمانی ، اصطلاحات پزشکی، محاسبه دارویی و بیمه درمانی باشد.
مدرک تکنسین داروخانه نیز، فوق دیپلم (کاردانی) است و باید هر دو سال یکبار مجددا تأیید شود. در طی دوره صدور گواهینامه دو ساله، تکنسین های داروخانه باید دوره آموزشی بیست ساعته را کامل کنند.

ثبت نام دوره آشنایی با تکنسین داروخانه (مقدماتی)