مدیریت پرستاری

اصول مدیریت پرستاری

مدیریت پرستاری شامل انجام وظایف نظارت و تصمیم گیری در سازمان هایی است که پرستاران را استخدام می کنند. این وظایف در همه سازمانها مشترک بوده و شامل برنامه ریزی، سازماندهی، کارکنان، هدایت و کنترل است. موقعیت مدیریت پرستاری مستلزم داشتن مدرک پیشرفته پرستاری است. مدیران پرستاری با مدیریت کردن پرستارانی که وظیفه مراقبت از بیمار را به عهده دارند، به آنها کمک می کنند. علی رغم اینکه، این پرستاران عمدتا مسئول استخدام و نگهداری کارکنان پرستاری و نظارت بر آنها هستند، گاهی هم همراه با پزشکان در مراقبت از بیمار همکاری کرده و در صورت نیاز به بیماران و خانواده هایشان کمک می رسانند.

مدیریت پرستاری
مدیریت پرستاری

دوره مدیریت پرستاری بر نقش نظارت ، مدیریت وفرآیند تصمیم گیری اخلاقی در مورد پرستاران حرفه ای متمرکز بوده و برنظارت ، مدیریت و فرایند تصمیم گیری اخلاقی در ارائه مراقبت های بهداشتی در محیط های متنوع چند فرهنگی تاکید دارد. اهداف این دوره شامل به کارگیری دانش حوزه های مختلف، استفاده از اصول مدیرت و نظارتی برای تامین نیاز بیماران و خانواده ها، تحلیل و تلفیق یافته های تحقیقاتی در برنامه مراقبتی از بیماران، تنظیم برنامه ای برای رشد نظارت شخصی و افزایش تعداد کار آموزان پرستاری و تعیین نقش پرستاران در سیاست گذاری برای ارئه خدمات درمانی به بیماران میشود.
آموزش مديريت پرستاری سنگ بنای نظام سلامت است. از آنجایی که حوزه های مراقبت از سلامتی دائم در حال تغیییر هستند، طبیعتا نقش مدیر پرستاران نیز تغییر کرده است. بنابراین، ارائه مراقبت فوق العاده دیگر کافی به نظر نمیرسد و مدیر پرستارها باید مهارت های کاری عالی و سیاسی های خاص و منحصر به فردی برای موفقیت داشته باشد. زیرا مدیر پرستارها نقش هایی مانند مراقب، مربی، حامی ، مشاور و مدافع را توامان بر عهده دارد. دوره آموزش مديريت پرستاری ، نظریه های نظارت و مدیریت را بررسی کرده و بر نقش های تعیین شده مربوط به حل منازعات، شبکه های حرفه ای، شاخص های عملکرد کیفی، تخصیص الگوی کارکنان، مدیریت پرونده، برنامه ریزی استراتژیک، بودجه بندی و پویایی گروه ها تاکید دارد.

ثبت نام دوره مدیریت پرستاری