ضرورت‌های ارتباط با مشتری

ضرورت‌های ارتباط با مشتری

ضرورت‌های ارتباط با مشتری

با نگاهی به شرح عملکرد و وظایفی که روابط عمومی‌ها و رسانه‌های جمعی دارند، می‌توان پی برد قسمت اعظمی از مسئولیت‌های هریک از اینان در برابر دیگری تعریف و تبیین شده است.

روابط عمومی کارآمد آن است که بتواند ارتباط کارآمد، موفق، منطقی و برپایه علم را با رسانه‌های جمعی برقرار کند و از این طریق اهداف سازمانی و وظایف محوله را تحقق بخشد. همچنین رسانه‌ای موفق خواهد بود که در فکر گسترده‌سازی هرچه بیشتر ارتباطات با روابط عمومی‌ها، ارگان‌ها و سایر دستگاه‌ها باشد و بتواند از این راه اطلاعات و داده‌های موردنیاز مخاطب را در اختیار مخاطب و رسانه قرار دهد.
از آن‌جا که ضرورت‌های ارتباط با مشتری و اطلاع‌ رسانی به آنان بدون وجود رسانه‌ها محال است، روابط عمومی‌ها در حال حاضر نمی‌توانند بدون یاری و ایجاد ارتباط اصولی با رسانه‌های جمعی از تلویزیون تا روزنامه وظایف مشروحه و محوله خود را انجام دهند.
آن روابط‌ عمومی‌ای کارآمد است که علاوه بر اینکه از نظر ساختاری، بخشی مجزا و مستقل ارتباط رسانه‌ها را دنبال می‌کند بلکه حفظ حرمت حرفه‌ای کارگزارن و خدام رسانه‌ها را مدنظر داشت و این ارتباط را بر اساس نیاز متقابل طرفین به یک‌دیگر شکل می‌دهد. دسترسی و کسب اطلاعات به‌هنگام و برطرف‌سازی و رفع‌ و رجوع موانع در میان این ارتباط و در این راه و همچنین تحکیم پیوند کاری باید در این ارتباط در نظر گرفته شود.

ضرورت‌های ارتباط با مشتری
ضرورت‌های ارتباط با مشتری

باید خاطرنشان کرد که پیوند میان روابط عمومی و رسانه جمعی می‌تواند حلقه اتصال میان رهبران و مسئولان جامعه و اقشار مختلف آن اجتماع باشد. در اصل همکاری و هم‌دلی مناسب و درخور میان روابط عمومی‌ها و رسانه‌های جمعی می‌تواند سبب تسهیل جریان ارتباط و اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به جامعه و افکار عمومی شود.
به عنوان نمونه خبرنگاران و روزنامه نگاران بر مبنای داشتن آگاهی صحیح و اطلاعات دقیق پیرامون موضوعی خاص و مساله‌ای از مسائل جامعه است که می‌تواند درمورد آن اظهارنظری صحیح و به‌جا نماید و آن را در قالب مطلبی در روزنامه و یا رسانه ارائه دهد. و همچنین در مواردی راهبردها رفع و رجوع و گذر از بحران را پیشنهاد دهد.
همان‌طور که روابط‌ عمومی‌ها بدون برقراری ارتباط مناسب و کارآمد با رسانه‌ها به اهداف خود دست نخواهند یافت، رسانه‌ها نیز به همین‌گونه در فقدا روابط عمومی‌ها در راه نیل به اهداف خود پیروز نخواهند بود و در دسترسی و ارائهٔ اطلاعات مورد نیاز به مخاطبین با شکست مواجه خواهند شد.
نتیجه این‌که تسهیل و توزیع آزاد اطلاعات شفاف در جامعه به‌درستی برآورده نمی‌شود مگر به هم‌یاری و هم‌کاری میان این دو حوزه.

ثبت نام دوره ارتباط با مشتری