ایمنی

آموزش ایمنی صنعتی

ایمنی صنعتی برای محافظت از ماشین آلات صنعتی در برابر دسترسی غیر مجاز، خرابکاری، جاسوسی و اقدامات مخرب و دستکاری استفاده می شود. امنیت صنعتی بسیار متنوع بوده و به این ترتیب امنیت / نظارت بر آن آسان نیست. صنایع معمولا در مسیرهای خلوت تر مستقر هستند و به همین دسترسی به آنها برای مجرمان کار ساده ای است؛ و تجهیزات ارزشمند مورد نظر دزدان بوده و اغلب شناسایی شان کار دشوارست.

از این جهت، پدیده ایمنی صنعتی صرفا برای جلوگیری از سرقت نیست زیرا مجرمان با ورود و خروج نامحسوس به محل کار شناخته نمی شوند. نتایجی که یادگیری ایمنی صنعتی به دنبال خواهد داشت شامل درک هدف برنامه ملی ایمنی صنعتی، شناسایی نیازهای امنیتی مختلف برای پیمانکاران در محیط های مختلف، درک شرایط امنیتی در قراردادهای طبقه بندی نشده، تعریف واژه ی Cognizant Security Officer) CSO). ،درک نقش سرویس امنیتی دفاعی (DSS) به عنوان CSO، درک فرایند قرارداد امنیتی صنعتی از نقش افسر قراردادی، نماینده افسر قرارداد (COR) و نماینده فنی قراردادی و تعریف اصطلاحات اساسی مورد استفاده در NISP، از جمله تسهیلات، بازدید ها، پذیرش و واجد شرایط بودن کارکنان میشود.

ایمنی
ایمنی

برنامه آموزش ایمنی صنعتی شامل استفاده از تخصص و تجربه کارشناسان به رسمیت شناخته شده به منظور بهبود شناخت ایمنی صنعتی ست. محتوای برنامه بر روی ارائه بینش عملی متمرکز است نه صرفا تئوری . دانشجویان این رشته، اطلاعاتی در مورد محیط OT، خطر سایبر و بهترین شیوه های حفاظت و دوره های خودمراقبتی بدست می آورند.

الزاماتی که راه حل های ایمنی باید برای محیط صنعتی تامین کند شامل استانداردهای باز برای ارتباطات و عملکرد ،ا ستانداردهای مشترک، راه حل ها، قابلیت کارکرد ثابت و دسترسی به سیستم اطمینان، عملکرد سیستم، حفاظت در مقابل عملیات خرابکاری، حفاظت از دانش، یکپارچگی سیستم و داده، ارتباط مداوم بین سیستم های اداری و تولید، نظارت و کنترل در زمان واقعی، انتقال داده ها در زمان واقعی برای فرآیندهای تولید کارآمد وپشتیبانی در سراسر چرخه هستند.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی