روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی

روانشناسی عمومی مطالعه  اصول، مسائل و روش هایی که اساسی علم روان شناسی را در بر می گیرند بوده و شامل توسعه انسانی، احساسات، انگیزه، یادگیری، حس، ادراک، تفکر، حافظه، هوش و پردازش است. از این رو، روانشناسی عمومی رشته مهمی محسوب میشود زیرا بر فهم، توضیح و پیش بینی رفتار انسان، احساسات و فرآیندهای ذهنی تمرکز دارد. با توجه به روانشناسی امروز، اصول روانشناسی عمومی بر روابط، در محیط کار و در محیط های دیگر تاثیر می گذارند. روانشناسی عمومی علمی است که تا حد زیادی  بر مشاهدات و داده های تجربی نظیر آمار استوار است. واهداف آن شامل توصیف، توضیح، پیش بینی و تغییر رفتار انسان است.

روانشناسی عمومی
روانشناسی عمومی

دوره های روانشناسی عمومی، دانش پایه و جامع روانشناسی را در اختیار دانشجویان گذاشته  و سطح خودشناسی شان را ارتقا می دهد. روانشناسی شاخه های متعددی دارد که همه آنها در سطح پایه به دانشجویان روانشناسی عمومی آموزش داده می شود و می تواند از بین آنها انتخاب کنند. برخی از تمرکزهای روانشناسی عمومی عبارتند از:عصب روانشناسی، روانشناسی کاربردی، روانشناسی تجربی ، روانشناسی کمی، روانشناسی عوامل انسانی، روانشناسی بالینی، روانشناسی رفتاری، روانشناسی صنعتی ،روانشناسی اجتماعی.مدارک روانشناسی شامل فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.اگر علاقه مندید به دیگران کنید و رفتاری که مردم از خود نشان میدهند برایتان جذاب است، رشته روانشناسی میتواند برایتان مناسب باشد. اما برای آموزش روانشناسی عمومی،  باید برخی مهارت های حیاتی را کسب کنید:

1. ارتباط: از آنجایی که رفتار انسانها را بررسی میکنید ، پس نحوه ارتباط با دیگران بسیار حائز اهمیت است.

2. شمارش: از آنجایی که روانشناسان با اعداد و ارقام سر و کار دارند باید بتوانند آنها را با استفاده از شیوه های آماری خلاصه کنند.

3. تحقیق: در بررسی نتایج و تجربیات ، نقش تعیین کننده ای دارد.

4. اخلاق: روانشناس ها میتوانند زندگی بیماران را تغییر دهند واغلب در مرحله آسیب پذیر زندگی افراد به آنها کمک میکنند پس رعایت اخلاق موجب تضمین ایمنی و سلامت بیماران میشود.

5. صبر: روند دستیابی به نتیجه در روانشناسی کمی طولا نی ست بنابراین، باید صبور بوده و انگیزه تان را حفظ کنید.

6. حل مسئله: مانند هر کاری دیگر، در روانشناسی هم مشکلات غیر منتظره ای وجود دارد که باید حل شوند.

ثبت نام دوره روانشناسی عمومی