مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی ، به مدیریت موثر و کارآمد پول (بودجه) برای دستیابی به اهداف سازمان اشاره دارد. و این حوزه، تخصصی است که به طور مستقیم به مدیریت ارشد مرتبط است. همچنین، متخصصان مختلف این حوزه، تعریف متفاوتی از مدیریت مالی دارند. رشته مدیریت مالی ، نوعا برای استراتژی مالی سازمان یا شرکت استفاده میشود در حالی که مدیریت مالی شخصی یا مالی به استراتژی های مدیریت فردی اشاره دارد. علاوه بر این، رشته مالی شامل افزایش سرمایه و نحوه تخصیص سرمایه، یعنی بودجه سرمایه، و پرداختن به سیاست های سود سهام داران است.
مدیریت مالی عموما بر روی ادغام سیستم ها، استراتژی های تجاری، تجارت الکترونیک، مشاوره فناوری و منابع انسانی تمرکز دارد. بنابراین، کاندیدهای موقعیت های مالی باید به طیف وسیعی از مهارت ها تسلط داشته باشند. مدیر مالی باید متفکرو خلاق و حل کننده مشکلات مالی با مهارت های بین فردی و ارتباطی خوب باشد، زیرا این مشاغل شامل مدیریت افراد و ایجاد مشارکت در کار گروهی برای حل مشکلات مالی هستند.

مدیریت مالی
مدیریت مالی

دوره های مدیرت مالی ، مقدمه ای جامع برای مدیریت و تجزیه و تحلیل مالی ارائه می دهند. تمرکزاین دوره ها ی مدیریت مالی بر روی افزایش تعداد سهامداران است. و موضوعات این دوره شامل مدل سازی مالی، ارزش زمانی پول، ارزش سهام و اوراق قرضه، بودجه بندی سرمایه و ارزش فعلی خالص، ریسک و تنوع و مدل قیمت گذاری سرمایه است.
مدیریت به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی مانند تهیه و استفاده از بودجه شرکت و استفاده از اصول مدیریت عمومی برای منابع مالی شرکت است. پس آموزش مدیرت مالی و اهداف و کارکرد آن باید روشن باشند؛ برخی از کارکرد های آموزش مالی، ارزیابی نیازهای سرمایه، تعیین ترکیب سرمایه ، انتخاب منابع بودجه، سرمایه گذاری بودجه، مددیریت نقدینگی، حذف مازاد و کنترل های مالی هستند.
مدارک ارائه شده برای رشته مدیرت مالی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.

لیست دوره های مدیریت مالی