توسعه استراتژی

توسعه استراتژی و خط مشی های رسانه

توسعه استراتژی و خط مشی‌های رسانه

کسب خط مشی مطلوب در ارتباط با رسانه‌ها یکی از موارد پر اهمیت در موفقیت در این عرصه است. از این رو در صورتی که سازمان خط‌ مشی مناسب و مطلوبی در برقراری ارتباط با رسانه‌ها نداشته است باید هرچه سریع‌تر برای ایجاد این ارتباط اقدام کرد.

خط مشی رسانه‌ای به معنای داشتت دسته‌ای اصول و قواعد تببین شده در رابط با شیوه تعامل، ارتباط و همکاری با رسانه‌ها است. خط مشی مشخص می‌سازد رابطه سازمان با رسانه به چه شیوه‌ای و به چه ترتیبی صورت پذیرد و ادامه یابد. و در همین حال نیز چرایی تعامل با رسانه نیز در این خط مشی تعریف می‌شود. در خط مشی یاد شده تمامی وظایف طرفین عنوان می‌شود و مرز و حدود کاری معین می‌گردد.

موارد مثبت و منفی ورود به موضوعات مختلف و بایدها و نبایدها نیز در خط مشی ذکر می‌گردد.

برگزار کردن جلسات کارشناسانه، بیان کردن مسائل اصلی و کلیدی، موضوع رقابت و رقبا، نقاط مثبت و منفی پلن‌ها، مشاوره روراست و صادق، یاری‌های فنی، نحوه تعامل و تماس با افراد سازمان و سایر افراد مربوطه ممکن است در این خط مشی ذکر شود.

در اصل ثبت این خط مشی برای دوری و حذر از برخورد احساس‌گرا و عمل بر اساس منطق صورت می‌گیرد و دردسترس قرار دادن این خط مشی راه‌گشای حل بسیاری از مسائل خواهد بود.

همچنین علاوه بر خط مشی، استراتژی رسانه‌ای نیز از موضوعات حائز اهمیت است. استراتژی بیانگر این است که چگونه و با کمک چه وسايلی می‌توان به اهداف رسانه‌ای نائل شد. در اصل هدف از کاربرد استراتژی، ایجاد بستری امن و را‌ه‌کاری دفاعی برای سازمان در موقع برخورد با حملات خبری است. تا به این روش بتوان در مواقع بحرانی میزان زیان و آسیب سازمان را به حداقل ممکن رساند و همچنین به سازمان می‌آموزد که چگونه مخاطب را نسبت به سازمان بی‌اعتماد نسازد.

توسعه استراتژی
توسعه استراتژی

استراتژی رسانه‌ای کارآمد آن است که ویژگی‌هایی چون تمرکز بر روی مباحث مشخص، تعریف و تعیین مطالب کلیدی خبری، ایجاد آشتی و تعامل میان اهداف، برنامه‌ها و دست‌آوردها، شناخت جایگاه فعلی و جایگاه هدف، ابزارهای مورد نیاز برای رسیدن به جایگاه هدف، ارزیابی اهداف از پیش و شناخت هدف را در خود داشته باشد.

ثبت نام دوره MBA رسانه