حقوق عمومی

حقوق عمومی چیست

حقوق عمومی چیست؟

در گام نخست حقوق شامل دو قسمت است :

  • عمومی
  • خصوصی

منظور از حقوق خصوصی در رابطه اول با فرد است و موضوع حقوق عمومی با کل جامعه می باشد . حقوق عمومی عموما تشکیل شده از قاعده فرمان است و عامل اجبار و یک هدفی از طرف جامعه عمومی که نقش اول را بازی می‌کند.

جامعه از دو قسمت تشکیل شده که شامل فرمان دهندگان و فرمان برداران است . حقوق خصوصی باعث ایجاد رابطه مسالمت آمیز بین فرمانبران می‌شود و حقوق عمومی روابط بین فرمابران و فرمانروایان را التیام می بخشد.

این رشته به باز بینی مسائل سیاسی و هادهای سیاسی می پردازد و انها را به صورت حقوقی بررسی می کند .

اهداف حقوق عمومی شامل عملکرد سازمان دولت , و نظم کاری مرتبط با سازمان های دولتی و رابطه سیاسی مردم و دولت را هدایت می کند . قابل اهمیت ترین مقررات در حقوق عمومی در اسلام بیان شده است.

اکثریت اهداف حقوق عمومی شامل موارد زیر می باشد :

  • بدست اوری و تحویل خدمات در راستای منافع عمومی.
  • ایجاد امنیت و ایجاد نظم عمومی
  • ایجاد رابطه مسالمت امیزدو طرفه فرد با دولت و دولت با فرد
  • مهار و کنترل قانون مداری
  • پشتیبانی از حفظ حقوق طبیعی هر فرد و حقوق سیاسی شهروندان

دوره های آموزش اصلی حقوق عمومی :

حقوق اساسی : این حقوق براساس و پایه ی حقوق عمومی است . که در آن سازمان حقوقی دولت و رابطه آن ها با همدیگر ارائه می‌شود و حقوق سیاسی مردم جامعه, نیازها , و تکالیف اصلی که برعهده دولت‌ها است گفته می‌شود.

حقوق اداری : این قسمت به مسائل افراد حقوق اداری و مقررات و وظایف سازمان های اداری و تقسیمات کشوری و روابط بین سازمانی با مردم مورد بحث قرار می گیرد.

حقوق مالیه : قاعده های مرتبط به مسائل مالی شامل : مالیات ها و همین طور پولی که دولت از مردم بابت عوارض دریافت می‌کنند و مقررات مربوطه و مسائل بودجه کشور، در این راستا قراردارد.

حقوق کار: روابطه حرفه ایی ما بین پرسنل و مدیریت و مسائل اجتماعی بین انها و همین طور تامین اجتماعی در این شاخه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

حقوق جزا: یکی از شاخه های حقوق که اقدامات ,عمل ها و یا ترک اقدامات لازمه که باعث اسیب رساندن به منافع عمومی و یا امنیت عمومی ست و باید مورد مجازات قراربگیرد را شامل می شود. در این مرحله مجازات های دولت را که برای بررسی گونه های رفتارهای ناشایست است را در پی دارد .

حقوق بشر: به قسمتی از حقوق ریشه ای و اصلی را که انسان‌ها باید داشته باشند که به عنوان حقوق بشر می‌خوانند و حقوق بشر می تواند در گروه بحث های حقوق عمومی میتوان قرار داد . مواردی که ذکر شد رشته های اصلی حقوق عمومی است .

حقوق عمومی
حقوق-عمومی

برخی از شاخه های اصول حقوق عمومی :

حاکمیت قانون : یکی از مهمترین اصول حقوق عمومی است که به معنای سوء استفاده مستبدانه و خود سرانه از قدرت در تصمیم گیری های سازمانی دولتی یا اداری ممنوع است که تصمیم و اقدامات باید براصول قانون باشد.

برخورداری از امنیت : این مبنابر اصول حقوق مادی و معنوی فرد، و به کلیت روحی و جسمی او به اطرافیان ان نباید صدمه ای وارد شود . دارا بودن از امنیت برای افراد جامعه یک موضوع اصولی , اساسی و ذاتی است.

تساوی در مقابل قانون: قانون برای همه افراد برابر ست که تامین این موضوع وظیفه مقامات حکومتی است.

رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی: کاملا روشن است که این موضوع مورد بحث نیز قرار گرفت . در مورد مدرک حقوق عمومی معمولا عنوان می شود که این رشته کاملا نو و جدید است و اطلاعات مربوطه به ان شامل : کشور، مجلس، نهادهای مهار کننده قدرت، حاکمیت، مشروعیت وقابلیت قدرت های سیاسی، حقوق بشر، اساس ارجمندی انسانی، قانون های اصولی ,اهدای پیروی سیاسی و حقوق شهروندی و غیره …. جدید و نو می‌باشند. بدست اوردن آثار شاخصان حقوق عمومی .

ثبت نام دوره حقوق عمومی