• خانه
  • مدیریت
  • اصول مدیریت انبار در بیمارستانها و مرکز درمانی
مدیریت انبار در بیمارستانها

اصول مدیریت انبار در بیمارستانها و مرکز درمانی

مدیریت انبار در بیمارستانها و مرکز درمانی

از مدیریت انبار در بیمارستانها و مراکز درمانی تا خرید و مدیریت مواد و مبادله و مذاکره قرارداد ، همه به منظور مراقبت از بیمار است و پیوند محکمی در زنجیره مراقبت از بیمار و پزشك وجود دارد. ترکیب منحصر به فرد تجربه بالینی و کسب و کار این فرصت را برای مدیریت انبار به وجود می آورد تا با پزشکان، مدیران، پرستاران و سایر رهبران کلیدی در سراسر سیستم سلامت همکاری کرده و بتواند استراتژی های ارتقا دهنده کیفیت، دسترسی و ارزش را اجرا کند. تامین منابع بیمارستان اغلب به عنوان منبع اصلی ناکارآمدی و هزینه بیش از حد دیده می شود، و مدیریت انبار در بیمارستانها از این جهت تحت فشار است. با این حال، فرآیندهای دستی زمان گیر، موانعی برای مدیریت عرضه بیمارستان ها ایجاد می کنند.

مدیریت انبار در بیمارستانها
مدیریت انبار در بیمارستانها

مزیت هایی که مدیریت انبار در بیمارستانها و مرکز درمانی به دنبال دارد شامل کاهش هزینه ها از طریق کاهش مصرف و میزان موجودی، افزایش درآمد از طریق ضبط موجودی دقیق، بهبود گردش کار پرستار و ایمنی بیمار، گزارش گیری، تحلیل و شارژ ساده و کارایی بیشتر در سطح سیستم است.

آموزش مدیریت انبار در بیمارستانها و مرکز درمانی بسیار حائز اهمیت است زیرا این مدیریت بخش جدایی ناپذیر اکثر بیمارستان هاست و رضایت مشتری، برای موفقیت سازمان ضروری است . بنابراین این مدیریت از این جهت اهمیت دارد که موجب افزایش خدمات مشتری و تحویل به موقع محصول و مقادیر مناسب محصول میشود، کاهش هزینه های عملیاتی (هزینه خرید، تولید و هزینه زنجیره تامین) را به دنبال دارد، موقعیت مالی را ارتقا میدهد (مدیریت انبار به دلیل کمک به کنترل و کاهش هزینه های زنجیره تامین ارزشمند است و منجر به افزایش چشمگیر سود شرکت می شود) و حیات انسان را تضمین میکند ( انسانها برای زنده ماندن به زنجیره های عرضه وابسته اند و هر گونه نقصان به تهدیدجان انسان می انجامد) .

ثبت نام دوره مدیریت انبار در بیمارستانها و مراکز درمانی