مدیریت اخلاق حرفه ای

اصول مدیریت اخلاق حرفه ای

مدیریت اخلاق حرفه ای

مدیریت اخلاق حرفه ای، مدیریت استانداردهای حرفه ای پذیرفته شده در رفتار شخصی و تجاری، ارزش ها و اصول هدایت کننده است. این کدهای اخلاق حرفه ای اغلب توسط سازمان های حرفه ای ایجاد می شوند تا اعضای شرکت و مدیریت در انجام وظایف شغلی خود به اصول صحیح و اخلاقی پایبند باشند. افزایش توجه به تاثیر اجتماعی کسب و کار، اهمیت تحلیل قانونی و مدیریت اخلاقی در تصمیم گیری های تجاری را تصریح کرده است.

مدیریت اخلاق حرفه ای
مدیریت اخلاق حرفه ای

آموزش مدیریت اخلاق حرفه ای معمولا با فرآیند تصمیم گیری اخلاقی در زمینه کسب و کار همراه است. این برنامه آموزشی در درک سیستم های اخلاقی مختلف ، هنجارهای رفتار، نتیجه گیری در مورد حقوق دیگران و انجام اقدامات لازم در مواجهه با معضلات اخلاقی به مدیران کمک می کند. همچنین، مسئولیت های قانونی و اخلاقی و مسئولیت های خاص مدیریت در سازمان های خصوصی و عمومی را پوشش داده و در جلوگیری و حل معضلات اخلاقی که اغلب مدیریت با آنها مواجه است، موثر خواهد بود. این آموزش، بر روی زمینه های اصلی فرایند تصمیم گیری اخلاقی در زمینه کسب و کار، مسئولیت های اخلاق حرفه ای مدیریت در هر دو سازمان خصوصی و عمومی تمرکز دارد.

اگر کارفرمایان و مدیریت در محل کار اخلاق حرفه ای داشته باشند، کارکنان محیط شغلی شادتری را تجربه خواهند کرد و بازدهی شان نیز افزایش می یابد. در مقابل، شرکتی که به فعالیت و رفتار غیر اخلاقی مشغول است، احتمال دارد از طریق کارکنان اصلی خود آسیب ببیند. مدیریت اخلاق حرفه ای ویژگی های خاصی دارد که : شرکتی که کارکنانش در کنار خطوط اخلاقی و آموزش کارکنان برای رفتار اخلاقی به یکدیگر نیز آموزش دهند ، از نظر کارکنان برنده است، کارکنان و مدیریت باید همزمان اصول اخلاقی حرفه ای را رعایت کنند تا در مجموعه ای تاثیر داشته باشد، تحمل اعمال غیر اخلاقی می تواند تصویر شرکت را خراب کند و اگر شرکتی اخلاقی عمل کند، راحت تر به بهترین شیوه های مدیریتی دسترسی پیدا میکند.

ثبت نام دوره مدیریت اخلاق حرفه ای