مدیریت فناوری اطلاعات

رشته مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت فناوری اطلاعات رشته ای است که به موجب آن تمام منابع فناوری اطلاعات شرکت با توجه به شرایط و نیازهای آن مدیریت می شود. این منابع ممکن است شامل سرمایه گذاری های ملموس مانند سخت افزار کامپیوتر، نرم افزار، داده ها، شبکه ها و تسهیلات مرکز داده و همچنین کارکنانی که برای پشتیبانی آنها استخدام شدند، است. علاوه بر این، مدیریت این مسئولیت ها در شرکت، مستلزم بسیاری از عملکرد های اصلی مدیریت مانند بودجه بندی، کارکنان، مدیریت تغییر و سازماندهی و کنترل به همراه جنبه های منحصر به فرد تکنولوژی مانند طراحی نرم افزار، برنامه ریزی شبکه و پشتیبانی فنی هستند.
امروزه، مدیریت فناوری اطلاعات به بخش حیاتی و جدایی ناپذیر هر طرح تجاری تبدیل شده است. علاوه بر این، مدیریت فناوری اطلاعات از شرکت های چند ملیتی که سیستم های اصلی و پایگاه های داده را حفظ میکنند تا کسب و کارهای کوچکی که یک کامپیوتر واحد دارند، نقش مهمی ایفا می کند. اگر به این موضوع فکر کنید که مدیریت فناوری اطلاعات تا چه اندازه در جهان کسب و کار مورد استفاده قرار میگیرد، به دلیل اهمیت آن پی میبرید.

مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت فناوری اطلاعات

هدف از دوره های مدیریت فناوری اطلاعات، در اختیار گذاشتن ابزای برای شناخت و استفاده از فناوری اطلاعات در کسب وکار است. محتوای این دوره ها به درک و استفاده از چارچوب و ابزار مربوط به استفاده استراتژیک و عملیاتی فناوری اطلاعات در کسب و کارکمک کرده، مهارتهایی ایجاد کرده و منجر به سهولت تصمیم گیری در مورد مدیریت پروژه ITمیشود و مفاهیم اساسی و ضروری مدیریت کسب و کار مرتبط با فناوری اطلاعات را پوشش میدهد.
برنامه آموزش مدیریت فناوری اطلاعات عبارتند ازتوسعه استراتژی فناوری اطلاعات، برتری مدیریت پروژه، مدیریت ارتباطات تجاری، ارتباط تکنولوژی، بهینه سازی عملکرد عملیاتی، مدیریت بحران های مهم و منابع فناوری اطلاعات، قراردادها و مذاکره.
مدارک موجود برای دانشجویان علاقمند به رشته مدیریت فناوری اطلاعات شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

ثبت نام دوره مدیریت فناوری اطلاعات (IT)