سرمایه گذاری در کارآفرینی

محدودیت های سرمایه گذاری در کارآفرینی

محدودیت های سرمایه گذاری در کارآفرینی

محدودیت های سرمایه گذاری در کارآفرینی ، یکی از بزرگترین نگرانی هایی است که کارآفرینان بالقوه سراسر جهان با آن مواجه هستند. با توجه به اهمیت نقش کارآفرینی در فرایند رشد اقتصادی، کاهش محدودیت های تامین سرمایه برای کارآفرینان، باید یکی از اهداف مهم سیاست گذاران سراسر جهان باشد. تغییر در شرایط اقتصادی و تجاری، محدودیت هایی را برای صاحبان و مدیران کارآفرینی ایجاد می کند البته محدودیت های سرمایه گذاری در همه کسب و کارها وجود دارد اما شرکت های موفق برای این محدودیت ها برنامه ریزی می کنند و یاد می گیرند چگونه به سرعت به تغییرپاسخ دهند.

با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری در کارآفرینی، کارآفرینان از روشهای خاصی برای سرمایه گذاری استفاده میکنند. آنها در سهام، اوراق قرضه و صندوق های متقابل سرمایه گذاری و از سرمایه شان محافظت میکنند، از روند متنوع سرمایه گذاری استفاده کرده و در خارج از کسب و کار هم سرمای گذاری میکنند، هوشمندانه سرمایه گذاری کرده و برای خودشان مدل کسب و کار میسازند.

سرمایه گذاری در کارآفرینی
سرمایه گذاری در کارآفرینی

سرمایه گذاری در کارآفرینی را می توان به سه گروه اصلی سرمایه گذاری مالکیت (اولین موردیست که بعداز فکر کردن به این موضوع به ذهن میرسد و شامل اشیا گرانقیمت، سهام و املاک است) ، سرمایه گذاری وام ( نسبت به سرمایه گذاری مالکیت، ریسک کمتری داردو سرمایه گذاری نقدی تقسیم کرد.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که محدودیت های سرمایه گذاری نقش مهمی در شکل گیری الگوهای کارآفرینی ایفا می کنند. علی الخصوص اینکه، خانواده های ثروتمند احتمالا بیشتر از بقیه به این حوزه علاقه داشته دارد و زودتر کسب و کار را شروع میکنند؛ و البته بیشتر در کسب و کار خود شان سرمایه گذاری کرده و در نتیجه با محدودیت های کمتر مواجه خواهند بود. کشورهای در حال توسعه نیز در معرض محدودیت سرمایه گذاری برای ایجاد محیط مطلوب کارآفرینی هستند؛ بنابراین سیاستگذاران باید تخصیص منابع کمیاب را اولویت بندی کرده و چارچوب قابل اجرایی را توسعه دهند و محدودیت های مالی ، محدودیت های کسب و کار، محیط اقتصادی و سیاسی را به عنوان موانع عمده از دیدگاه کارآفرینان بررسی و راه حل هایی ارائه دهند.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت کارآفرینی