نرم افزار اتوکد

آشنایی با نرم افزار اتوکد

آشنایی با نرم افزار اتوکد

نرم افزار اتوکد ﻧﺎم ﻧﺮم اﻓﺰارﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺗﺮﺳﻴﻢ نقشه های ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر می رود . نرم افزار اتوکد از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﺗﻮدﺳﮏ (Autodesk) اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ می ﺗﻮان آن را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاﯼ ﻣﻴﺰ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﺴﺖ .

آشنایی با قسمت های مختلف برنامه

در ﺑﺎﻻﯼ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و در نوار عنوان، ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻧﺎم ﭘﺮوژﻩ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده می شود. ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻧﻮار ﻋﻨﻮان ﻧﻮار ﻣﻨﻮها ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﻨﻪ های مختلفی است. در زیر نوار منوها Work spaces قرار دارد که برای تغییر وضعیت برنامه از دو بعدی به سه بعدی و یا بالعکس می باشد ب همچنین نوارهایی مانند Standard و …. مشاهده می شود.
نماد مختصات نیز در گوشه پایین سمت چپ ناحیه ترسیم قرار دارد که جهت مثبت محورهای X و Y را نشان می دهد که به آن سیستم مختصات کاربر (Ucs) گفته می شود.

نرم افزار اتوکد
نرم افزار اتوکد

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮﻣﺎن (Command)

در ﭘﺎﯾﻴﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﺨﺘﺼﺎت و دﮐﻤﻪ های ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻓﻀﺎ، ﻧﺎﺣﻴﻪ اﯼ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎﺣﻴﻪ فرمان (Command) ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ درج ﻓﺮﻣﺎن های ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮار وﺿﻌﻴﺖ (Task bar) شامل اﺑﺰارهای ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺳﻴﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
مکان نما: اشاره گر موس در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻠﻴﺒﯽ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ دیده می ﺷﻮد.در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﯾﻦ ﺻﻠﻴﺐ ﯾﮏ ﻣﺮﺑﻊ ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﮐﻮﭼﮏ می باشد.

ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺎرى ﻓﻀﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از دو ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺗﻮﮐﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﺳﻴﻢ در دو ﻣﺤﻴﻂ دو ﺑﻌﺪﯼ و ﺳﻪ ﺑﻌﺪﯼ را دارد.

Insert: اﯾﻦ ﻣﻨﻮ، وظیفه‌‌ی وارد ﻧﻤﻮدن و درج ﻓﺎﯾﻞ و ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯼ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ دارد.
Format: اﻣﮑﺎن ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزﯼ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻬﻢ در ﭘﺮوژﻩ را ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ دهد.
Draw: مرکز ترسیم و طراحی در برنامه اتوکد می باشد. برای طراحی یک پروژه آشنایی با تمامی گزینه ها و چگونگی عملکرد آن ها سبب صرفه جویی دروقت اجرای دقیق پروژه می شود.
Dimension: اﯾﻦ ﻣﻨﻮ ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دﺳﺘﻮرات ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﮔﺬارﯼ و ﻣﻘﺪار دهی ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ﺗﺮﺳﻴﻤﺎت ﻣﯽ پردازد.
Modify: امکان انجام اموری مانند ویرایش و تغییرات در پروژه مانند کپی، پاک کردن و ایجاد چرخش را فراهم می سازد.
Express: این منو دارای دستوراتی می باشد که کار کرد مناسبی ندارد و شرکت سازنده این نرم افزار نسبت به کارکرد صحیح این گزینه ها تضمینی ارائه نمی دهد.

ثبت نام دوره آموزش نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی اتوکد(AutoCAD 2017)