مدیریت عملکرد

آشنایی با دوره مدیریت عملکرد

آشنایی با دوره مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد چیست؟

در سازمان موجب می شود تا دستیابی به اهداف به شکل اثرگذار  و همیشگی امکان پذیر شود و فعالیت کارکنان و کل سازمان پیشرفت یابد و بهره وری و کارایی سازمان بالا برود. یک سیستم مدیریتی داده گرای علمی است.که از سه عنصر اصلی اندازه گیری، بازخورد و تقویت مثبت تشکیل شده است ، که در بهبود و پیشرفت سازمان و بهداشت و سلامت نیرو کار دارد. و رضایت شغلی بخشی از عملکرد است و سرشت پیرامون بیرون از فعالیت های انسانی بر احساس های انسان در فعالیت اثر می گذارند.  سهم عملکرد به عنوان میزان احساس شخص و واکنشی احساسی به فعالیت شرایط فیزیکی و اجتماعی سازمانی محل فعالیت است که سنجش و مقایسه میزان آن در گروه های مختلف اجتماعی با مدنظر قرار دادن معیارهایی چون قوانین فعالیت مدیریت اجتماعی سازمانی وضعیت مادی ماهیت شغلی کیفیت زندگی کار ارتباطات حرفه ای سازمانی پاداش فعالیت احساس مسئولیت ترقی در زندگی و بسترهای شغلی به دست می آید.مدیریت عملکرد فرایندی اصولی است که هر موسسه توسط آن کارکنان خود را به منظور انجام ماموریت و دستیابی به اهداف سازمان در بهبود اثر بخشی سازمانی درگیر می کند.

مدیریت عملکرد
مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد کارکنان:

1) برنامه ریزی وظایف و معیین کردن انتظارات در سازمان کارها از پیش برنامه ریزی می شود. برنامه ریزی یعنی تعیین انتظارات عملکردی و اهداف تا افراد بتوانند برای اهداف سازمانی برای تلاش هایشان قدم بردارند. اهداف سازمانی در فرایند برنامه ریزی آنچه را که باید انجام شود را درک می کند. لازمات برنامه ریزی عملکرد کارکنان شامل ایجاد عناصر و استانداردهای برنامه های ارزیابی عملکرد آنهاست.

2) نظارت مستمر بر عملکرد نظارت درست و کاربردی به معنی سنجش عملکرد و ارایه بازخوردهای مداوم به کارکنان و گروهای کاری در مورد پیشرفت آنها در جهت رسیدن به هدف هایشان است.

3) توسعه و گسترش عملکردبه معنی بالابردن ظرفیت کاری است. که از طریق آموزش کارکنان تعیین شده و وظایفی برای آنها که موجب شکل گیری مهارت جدید یا برعهده گرفتن مسئولیت های سنگین تر می شود.

4) پاداش دادن به فعالیت خوب در مدیریت موثر، تمام رفتارها توسط واکنش های آنها کنترل می‌شوند. این واکنش ها می‌توانند رسمی و غیررسمی یا مثبت و منفی باشند.

ثبت نام دوره مدیریت عملکرد