ايمنی صنعتی

نقش و عملكرد ايمنی صنعتی

نقش و عملكرد ايمنی صنعتی

كميته ايمنی صنعتی و حفاظت فنی
كميته بايستي لااقل ماهي يكبار تشكيل جلسه داده و رونوشت صورت جلسه نيز بايستي به وزارت بهداشت و وزارت كار ارسال گردد. طبق آيين نامه وظايف حفاظت فني كارگاه‌ها به قرار زير است:

1ـ بازرسی دقيق و مستمر از كليه قسمت‌هاي كارگاه و ارائه پيشنهاد در جهت سالم سازي محيط و جلوگيري از وقوع حوادث و خطرات احتمالي.

2ـ تعيين خط‌ مشی حفاظتي كارگاه

3ـ تنظيم و آشنا ساختن كارگران به رعايت مقررات و دستورات حفاظتي و ايجاد علاقه و روح همكاري در امر حفاظت و بهداشت كار

4ـ تهيه آمار حوادث كار و تجزيه و تحليل آنها و اتخاذ تدابير لازم به منظور جلوگيري از وقوع نظاير آنها.

5ـ تشويق كارگران و كساني كه در امر حفاظت، علاقه و جديت به خرج مي‌دهند و توبيخ افرادي كه در اين مورد قصور و سهل‌انگاري مي‌كنند.

6ـ تهيه نظامات داخلي حفاظتي و بهداشتي كارگاه و نظارت در اجراي آن.

7-…

ايمنی صنعتی
ايمنی صنعتی

انضباط كارگاهي

يكي از مقولات مهم در كاهش حوادث انظباط كارگاهي مي‌باشد كه عوامل رواني، روانشناسي، فرهنگي و اجتماعي در ايجاد آن سهيم مي‌باشد، كه بوسيله برقراري نظم در كارگاه ميزان حوادث كاهش چشمگيري داشته است.

آموزش ايمنی صنعتی

در خط مشي شركت بايد به اين نكته اشاره شود كه آموزش بخش مهم و يكپارچه‌اي از خط مشي كلي بهداشت و ايمني شركت مي‌باشد.

پوسترها، دستورالعمل‌ها و علائم ايمنی صنعتی

استفاده از برچسب‌هاي مخصوص براي مواد خطرناك نيز يكي از تدابير حفاظتي است وبه اين جهت بر طبق مقررات، كليه مواد خطرناک و ظروف آنها بايد داراي برچسب‌هاي مخصوص كه نشان دهنده كيفيت ماده محتوي ظرف است، باشد.

علايم ايمني داراي چهار شكل و رنگ استاندارد هستند :

ـ علايم بازدارنده: به شكل دايره با يك نوار مورب قرمز رنگ در وسط آن و با زمينه سفيد و ممكن است سمبل‌هايي جهت مصونيت در داخل و زير خط مورب باشد.

ـ علايم هشدار دهنده: به شكل مثلث، به رنگ زرد و معمولاً براي هشدار دادن و احتمال خطر بكار مي‌رود و براي تشخيص حدود گذرگاه‌هاي خطرناك و موانع به كار مي‌روند.

ـ علائم دستوري: علايمي هستند دايره‌اي شكل و به رنگ آبي كه اين علامت به مفهوم مجاز براي انجام مي‌باشد.

ـ علايم وضعيت ايمن: علايمي هستند به شكل مربع يا مستطيل با گوشه‌هاي خميده به رنگ سبز كه اين علايم دربارة وضعيت‌هاي ايمن و بي‌خطر بكار مي‌رود.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی