مدیریت به شیوه سامسونگ

مدیریت به شیوه سامسونگ

مدیریت به شیوه سامسونگ توسعه فن‌آوری اطلاعات، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دنیای کنونی است. و زندگی در این عصر ایجاب به مشارکت در فرآیند تولید…

433