اصول مدیریت تولید

اصول مدیریت تولید

مدیریت تولید اصول مدیریت تولید به استفاده از اصول مدیریت برای عملکرد تولید در یک کارخانه اشاره دارد. به عبارت دیگر، مدیریت تولید شامل برنامه…