اصول مدیریت مالی

اصول مدیریت مالی

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی و کنترل منابع پولی یک سازمان و اعمال اصول مدیریت عمومی برای منابع مالی شرکت است….

رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی

رشته مدیریت مالی ، به مدیریت موثر و کارآمد پول (بودجه) برای دستیابی به اهداف سازمان اشاره دارد. و این حوزه، تخصصی است که به طور…