• خانه
  • هنری
  • اصول و روشهای ویراستاری کتاب و مطبوعات
ویراستاری مطبوعات

اصول و روشهای ویراستاری کتاب و مطبوعات

در ویراستاری مطبوعات نویسندگان با تجربه هم همه اشتباهات را ویرایش نمیکنند. اما هنگامی که بحث دست نوشته خودتان در میان باشد، چشم تان به راحتی جزئی ترین اشتباهات را دیده و کتاب را ویرایش میکنید. برای انجام این کار حساس، راه کارهایی پیشنهاد میشود که شامل این موارد است: کتاب را به گونه ای بنویسید که نیازبه ویرایش نداشته باشد، همه کلمات و عبارات اضافی را حذف کنید، بعد از نوشتن کتاب، از محیط نوشتن و ویرایش کتاب کمی فاصله بگیرید، کتاب را با صدای بلند بخوانید تا متوجه اشتباهات بشوید و در آخر، در صورت لزوم، از ویرایشگر کمک بگیرید.
ویراستاری مطبوعات، روزانه و به منظور چاپ داستان های خبری انجام میشود. و قبل از انتشار مقاله خبری، ویراستارها اخباررا پوشش داده و دقت و صحت آنرا بررسی میکنند. معمولا همه ویراستارها، شغل روزنامه نگاری را تجربه کرده اند.

ویراستاری مطبوعات
ویراستاری مطبوعات

ویراستاری مطبوعات چیزی فراتر از ایجاد انسجام و قرار دادن کاما و نقطه در محل مناسب است. ویراستاری کتاب و مطبوعات شامل طیف وسیعی از وظایف از افزایش وضوح تا بررسی حقایق شده و ویرایشگر توانمند باید بتواند هر نوشتاری را کوتاه و مفید کند تا برای آن فضای خاص و مخاطبان مناسب شود. دوره ویراستاری کتاب و مطبوعات، شیوه هایی موثری برای بهبود کار ویرایشگر ارائه کرده و مهارت های پایه ای را آموزش میدهد. دستاورهای این دوره ، آشنایی با فرایند های موثر ویرایش کتاب و مطبوعات، شناسایی خطاهای پایه در نوشتارو آشنایی با ساختارهای رسمی نوشتن است.
محتوای آموزش ویراستاری مطبوعات مواردی مانند شنا سایی و اصلاح خطاهای خاص، نوشتن مطالب و بروشور، ویرایش پیشرفته، نظریه ترجمه، ویرایش با توجه به مشخصات ، نظریه ویرایش ساده و کاربردی زبان و اخلاق را شامل میشود. مخاطبان این برنامه آموزش، انطباق ساده زبان و ویرایش یک متن برای مخاطب مشخص ، ویرایش متن ترجمه به منظور اطمینان از وفاداری و بیان اصطلاح های مجازی ، ویرایش با توجه به مشخصات مجله واستفاده از اصول اولیه ویرایش الکترونیکی را نیز می آموزند.

ثبت نام دوره آموزش ویراستار کتاب و مطبوعات