آموزش مدیریت

اصول آموزش مدیریت

اصول آموزش مدیریت

دوره اصول آموزش مدیریت، برای شناسایی و توسعه مهارت های کلیدی مورد نیاز مدیران و به منظور پاسخگویی به چالش ها و خواسته های مدیریت کسب و کارطراحی شده است. در این دوره، شرکت کنندگان حمایت و اعتماد به نفس لازم برای مدیریت را بدست می آورند.

اهداف این دوره شامل درک نقش و مسئولیت مدیران ، درک روش های مدیریت برای مقابله با مسائل رایج، چگونگی کار مؤثر و تعیین اهداف و ارزیابی اهمیت کیفیت در محل کار است. همچنین، محتوای دوره مواردی مانند ملزومات مدیریت، مهارت رهبری موثر، روش های مدیریت ، انگیزه از طریق رهبری موثر و تنظیم اهداف کاری با اعضای تیم را در بر میگیرد.

آموزش مدیریت
آموزش مدیریت

اصول آموزش مدیریت موارد جامع و کاملی مانند تقسیم کار (بر این نظریه استوار است که اگر کارگران به کار تخصصی مشغول شوند، کارآمدتر خواهند بود) ، اقتدار ( این اصل مفهوم اقتدار مدیریتی را بررسی میکند)، نظم (این اصل به این واقعیت مربوط است که قوانین سازمانی، فلسفه ها و ساختارهای موجود در سازمان باید به طور منظم رعایت شوند)، وحدت فرمان (در یک سازمان باید زنجیره ای روشن از دستورات وجود داشته باشد)، وحدت جهت ( کار باید به نحوی سازماندهی شود که کارکنان با یک هدف مشترک هماهنگ باشند)، وابستگی منافع فرد به منافع جمعی (به طور کلی، منافع سازمان باید بر منافع هر یک از کارکنان فرد یا گروهی از کارکنان اولویت داشته باشد)، حقوق و دستمزد ( برای ایجاد انگیزه در کارکنان، باید به میزان قابل قبولی پرداخت شود)، مرکزی سازی ( به این اصل مربوط است که آیا تصمیم گیری باید به صورت مرکزی، از بالا به پایین، یا به صورت دموکراتیک تر از پایین به بالا انجام شود) را شامل میشود.

اصول آموزش مدیریت به مدیران کمک میکند تا بدانند که چه کسی هستند و ماهیت کارشان چیست، چه مسئولیتهایی به عهده دارند، چرا باید به رهبری، کارآفرینی و استراتژی توجه کنند، چارچوب برنامه ریزی سازماندهی پیشرو کنترل را یاد بگیرند، چگونگی تاثیر عملکرد اقتصادی بر عملکرد اجتماعی و زیست محیطی را بدانند و معنای عملکرد در سطح فردی و گروهی را درک کنند.

لیست دوره های مدیریت