ایمنی صنعتی

ایمنی صنعتی و محیط کار

ایمنی صنعتی در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی، به مدیریت تمام عملیات و حوادث در صنعت اشاره دارد که برای محافظت از کارکنان و دارایی های آن و با هدف به حداقل رساندن خطرات، حوادث و ناهنجاری انجام میشود. مبحث ایمنی صنعتی و محیط کارحائز اهمیت است زیرا از حیات انسانی به ویژه در مناطق پر خطر مانند هسته ای، هواپیما، شیمیایی، نفت و گاز و صنایع معدنی محافظت می کند. علاوه بر این رعایت اصول ایمنی صنعتی میزان شیوع خطربرای افراد و فرایندها را کاهش می دهد. البته نگهداری یک محیط کاری سالم و بی خطرنیز نه تنها مسئله منابع انسانی بوده بلکه قانون محسوب میشود. بنابراین،همه کارکنان باید درمورد خطرات بهداشت و ایمنی و مراحل مورد نیاز برای به حداقل رساندن این خطرات اطلاع داشته باشند.

ایمنی صنعتی
ایمنی صنعتی

دوره ایمنی صنعتی و محیط کار شامل موضوعاتی است که بر سلامت کارکنان و تجهیزات در یک صنعت خاص تأثیر می گذارند. این دوره شامل ایمنی عمومی، ایمنی و بهداشت شغلی، ایمنی فرایند و تولید ، ایمنی مواد ،ایمنی محل کار، ایمنی آتش ،ایمنی برق ،ایمنی ساختمان و سازه ایمنی زیست محیطی میشود. هدف اصلی این دوره ، افزایش دانش، مهارت و آگاهی در میان دانشجویان در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مربوط به صنعت است. دوره ایمنی صنعتی با هدف به حداقل رساندن شانس خطرات، جراحات و حوادث و با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک و مدیریت ایمنی، بهبود استاندارد سلامت کارکنان، نظارت بر سیستم های عامل و تقویت اقدامات ایمنی صنعت را هدف قرار می دهد.
برنامه آموزش ایمنی صنعتی ، بر نقش و مسئولیت هر یک از دانشجویان در توسعه کامل دانش ایمنی محل کارتاکید کرده و روش های خاصی را برای مدیریت مواد مختلف، مدیریت انواع ماشین آلات و انجام وظایف مختلف در اختیار کارکنان گذاشته و حداکثر بهره وری سازمانی را تضمین میکند. این دوره به دانشجویان کمک میکند تا برای حفاظت از خود در محل کار لباس خاصی انتخاب کنند، برای جلوگیری از شوک الکتریکی هنگام استفاده از ابزارهای الکتریکی، اقدام درستی انجام دهند و نکات کلیدی برای استفاده ایمن از کامیون های صنعتی مورد استفاده را یاد بگیرند.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی