اهمیت مدیریت عملکرد

اهمیت مدیریت عملکرد

اهمیت مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد در برنامه ریزی نیروی کار، نقش بسیار تعیین کننده و حیاتی دارد. این فرایند نه تنها به مدیران و کارکنان امکان میدهد تا انتظارات و نتایج را بهم مرتبط کنند ، بلکه اطلاعات ضروری را در اختیار مدیران میگذارد. تحقيقات انجام شده در مورد تأثير و اهمیت مديريت عملكرد بر عملكرد سازماني، نتايج متناقضي را به وجود آورده و این یعنی ، تاثير مديريت عملكرد هنوز به خوبی درک نشده است. در حالی که مديريت عملكرد مزایای مالی (افزایش درآمد و سود) و غیر مالی (ارتباط بهتر، همکاری نزدیکتر، به اشتراک گذاری دانش بهتر، تمرکز قوی تر در مورد اهمیت واقعی و موفقیت نتایج، همبستگی استراتژیک بهتر، بهره وری عملیاتی بالاتر، تعهد بالاتر از اعضای سازمانی، نوآوری بیشتر، کارکنان بالاتر و رضایت مشتری، و شهرت سازمانی تقویت شده) چشمگیری برای سازمان به ارمغان می آورد.

مدیران، نقش کلیدی در مدیریت عملکرد کارکنانشان دارند. مدیران باید بتوانند به طور مداوم عملکرد و نتایج را ارائه کرده و بهترین عملکرد ممکن را از تیم ها و افرادی که مدیریتشان می کنند، بدست آورند. زیرا ،موفقیت سازمان فقط وابسته به داشتن استراتژی و منابع مناسب نیست بلکه به توانایی مدیریت برای پشتیبانی تیم ها و افرادی که به دستیابی مأموریت و اهداف سازمان کمک میکنند نیزبستگی دارد.

اهمیت مدیریت عملکرد
اهمیت مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد چیزی بیش از یک معنی است. مدیریت عملکرد برای بعضی ها به معنی بررسی عملکرد کارکنان ، برای برخی به معنی فرآیندی است که طبق آن عملکرد سالانه برنامه ریزی، نظارت و بررسی شده و برای بعضی دیگر به معنی سیستم بازخورد قوی است. برای بسیاری از رهبران سازمانی ، اولین معنی به تدریج به طرف معنای دوم حرکت کرده و معنای سوم نیز به تدریج ظاهر میشود.

مدیریت عملکرد موثر، کارکنان و تیم ها را قادر می سازد تا اهداف سازمان و اینکه چگونه خروجی های فردی و تیمی به دستیابی به اهداف سازمانی در راستای ارزش های سازمانی کمک می کند را درک کنند. ادغام مردم، برنامه ریزی و عملکرد با اهداف سازمانی میتواند توانایی های فردی، تیم و سازمانی را به سطوح بالاتر عملکرد ارتقا و توسعه دهد.

ثبت نام دوره مدیریت عملکرد